2018-05-20 23:15:03

Actant

typeRole
definitionGeneralisering av deltagarroller

Action

typeRole
FrameNetIntentionally_act
definitionEn [agent]Agent utför en avsiktlig [handling]Action , typiskt avseende ett [objekt]Undergoer .

Activity

typeRole
FrameNetActivity
definitionEn [aktörs]Actor [aktion]Activity .
commentDefinitionen av Activity i BFN är lite vag när det gäller hur aktiv Agent ska vara, vi räknar med att den täcker Actor.

Actor

typeRole
definition[Aktören]Actor är den mest drivande i att igångsätta och utför en [aktion]Activity .
commentI det mest prototypiska fallet är en Actor en fullvärdig Agent, andra exempel på Actor är Cause och Experiencer.

additiv_samordning.såväl - såväl Apollo som Venus

typerelation
categoryS
definitionKonstruktionen utgör en emfatisk additiv samordningsfras. [Det inledande samordningsledet]Led_1 kan föregå [det inledande adverbet]Adv_1 .
structure[såväl1 XP1 som3 XP2 ]
keywordsAdv_1 Adv_2
internal construction elements
 • Adv.1: cat=Adv lu=såväl1
 • Led.1: cat=XP
 • Adv.2: cat=Adv lu=som3
 • Led.2: cat=XP
examples
statusDevelopment

Adj_men_dock - Det skapar ett litet men dock hopp om att förslaget kan dras tillbaka.

typekontrast
categoryNP
definitionKonstruktionen utgörs av en adversativ samordning av två nominalfraser, där nominalet är utelämnat i den inledande frasen. Den inledande frasen består endast av ett [adjektivattribut]Attribut (och eventuellt artikel). Konstruktionen har något av en koncessiv betydelse i det att den sistnämnda frasen gäller, trots den egenskap som uttrycks i attributet.
structure[AP men1 dock1 NP]
keywordsmen1 dock1
common wordsliten1
internal construction elements
 • Attribut: other=Attribut cat=AP
 • men..1: cat=Konj lu=men1
 • dock..1: cat=Adv lu=dock1
 • Entity: cat=NP role=Entity
examples
statusFinished

Adj_nog_InfP - snäll nog att gifta sig med honom

typeorsakssamband
categoryAP
FrameNetSufficiency
definition[Någon eller något]Predikationsbas har [tillräckligt hög]nog..2 [grad av en egenskap]Evaluation för att åstadkomma [en viss handling.]Result
structureNP [Adj nog2 InfP]
keywordsnog2
internal construction elements
 • Evaluation: cat=Adj role=Evaluation
 • nog..2: cat=Adv lu=nog2
 • Result: cat=VP,,inf role=Result
external construction elements
 • BaseOfPredication: cat=NP role=BaseOfPredication
examples
statusDevelopment

Adj-attribut_efter - något blått

typekonstruktion
categoryNP
definitionEtt indefinit pronomen konstrueras med efterställt adjektivattribut.
structure[Pn AP]
internal construction elements
 • Property: cat=AP,,neutr,sg role=Property
 • Pn: other="något" cat=Pn,,neutr,sg lu=någon1
examples
statusDevelopment

Adjektiv_nog - tråkigt nog

typekontrast
categoryAdvP
FrameNetDegree
definitionKonstruktionen med adjektiv/particip och nog fungerar som modalt satsadverbial med evaluering för en proposition som antas vara sann. Konstruktionen placeras vanligen i initial- eller slutfältet.
structure[Adv nog2] VP
keywordsnog2
common wordstråkig1 lustig1
internal construction elements
 • Property: cat=AP role=Property
 • nog..2: cat=Adv lu=nog2
examples
statusFinished

Adjektiv_som_Nominal.abstrakt - Det fysiska är inte allt.

typeunderförstådda led
categoryNP
definitionArtikeln [”det”]"det" och [en definit adjektivfras]Property bildar en nominalfras utan substantiv, som syftar på ett abstrakt begrepp eller generiska entiteter med den [egenskap]Property adjektivet uttrycker
structure[det APdef ]
keywordsden1
internal construction elements
 • "det": cat=Det,,sg,neutr,def
 • Property: cat=AP,,def role=Property
examples
statusFinished

Adjektiv_som_Nominal.anaforisk - Den gula är finast

typeunderförstådda led
categoryNP
definition[Bestämd artikel]Det och [en definit adjektivfras]Property bildar en nominalfras utan substantiv, som syftar på [något]Item som tidigare uttryckts i diskursen.
structure[den1 APDef]
keywordsden1
internal construction elements
 • Det: gfunc=Det cat=Al,,sg,def lu=den1
 • Property: cat=AP,,def role=Property
examples
statusFinished

adjektiv_som_nominal.folk_pl - De omutbara

typeunderförstådda led
categoryNP
FrameNetAggregate
definitionArtikeln [de]cee och [en definit adjektivfras]Property bildar en nominalfras utan substantiv i plural, som syftar på en grupp människor med den [egenskap]Property adjektivet uttrycker.
structure[de1 APdef ]
keywordsde1
internal construction elements
 • de..1: cat=Pn lu=de1
 • Property: cat=AP,,pl,def role=Property
examples
statusFinished

Adv/NP_in_PP_rum - 50 meter in på upploppet

typerumsuttryck
categoryAdvP|NP
FrameNetLocative_relation
definitionLängden på den passerade delen av en rumsligt begränsad yta eller sträcka.
structure[Adv|NP in1 P NP ]
keywordsAdv Quantitative
internal construction elements
 • Adv: cat=Adv lu=in1
 • P: cat=P lu=i1|1
 • Quantitative: cat=Adv|NP role=Quantitative
 • Location: cat=NP role=Location
examples
commentjfr Adv_eller_NP_in_PP_tid
statusDevelopment

Adv/NP_in_PP_tid - halvvägs in i andra andra halvlek

typetidsuttryck
categoryPP
FrameNetTime_vector
definitionKonstruktionen anger längden på den redan passerade delen av en tidsperiod eller tidsbegränsad situation.
structure[Adv|NP in1 P NP]
keywordsAdv Quantitative
common wordsin1 i1 halvvägs1 1
internal construction elements
 • Adv: cat=Adv lu=in1
 • P: cat=P lu=i1|1
 • Situation: cat=NP role=Situation
 • Quantitative: cat=Adv|NP role=Quantitative
external construction elements
 • :
examples
commentjfr Adv_eller_NP_in_PP_tid
statusDevelopment

Affokala_satsadverbial.fokus - Åtminstone kroppen fanns där, den var lång och tanig.

typekonstruktion
categoryXP
definition[Satsadverbial]Adv,,S placeras affokalt, prefokalt eller postfokalt, kring [det led som fokuseras]DA .
structure[AdvS XP] | [XP AdvS ]
internal construction elements
 • Adv,,S: cat=Adv,,S
 • Situation: cat=XP role=Situation
examples
statusDevelopment

Agent

typeRole
FrameNetAgent@Intentionally_act
definitionEn [agent]Agent initierar och utför avsiktligt en [handling]Action .

aldrig_har_jag_X - aldrig hade hon sett något så vackert

typeexpressivitet
categoryS
FrameNetFrequency
definitionEn [händelse]X som [någon]pronomen inte har upplevt tidigare. Konstruktionen ger uttryck för att händelsen är anmärkningsvärd i någon mån.
structure[aldrig1 har|hade Pn Vsup ]
keywordsaldrig1 ha1
common wordsjag1
internal construction elements
 • aldrig: lu=aldrig1
 • har: cat=V,,pres/pret lu=ha1
 • pronomen: cat=Pn
 • X: cat=V,,sup
examples
statusDevelopment

Antagonist

typeRole
FrameNetSide_2@Hostile_encounter
definitionMotverkande aktör eller aktion.
commentHostile_encounter täcker bara det prototypiska fallet med en "sentient" motståndare.

antingen_X_eller_Y - antingen pojkar eller flickor

typerelation
categoryXP
definitionBara ett av [led ett]XP.1 och [led två]XP.2 måste gälla.
structure[antingen1 XP1 eller1 XP2 ]
keywordsantingen1 eller1
internal construction elements
 • antingen..1: cat=Adv lu=antingen1
 • XP.1: cat=XP
 • eller..1: cat=Konj lu=eller1
 • XP.2: cat=XP
examples
commentKonstruktionen kan också användas som koncessiv subjunktion.
statusDevelopment

apposition - Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetAttributes
definitionTvå nominalfraser följer på varandra, det ena utgör [huvud]Entity medan det andra utgör [attribut]Property . Attributet kan stå före eller efter huvudet.
structure[NP1 , NP2 ]
internal construction elements
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • Property: cat=NP role=Property
examples
statusDevelopment

Associated

typeRole
FrameNetEntity@Have_associated
definitionAnknuten företeelse
commentPåminner om Class, men då är Class predikativ och Associated ett objekt eller prepositionsobjekt.

av_AP_ursprung - av okänt ursprung, av svenskt ursprung

typeinlärningsfokus
categoryPP
FrameNetOrigin
definitionVarifrån någon eller något härstammar.
structureNP (vara1) [av1 APneutr N]
keywordsav1 ursprung1
internal construction elements
 • P: cat=P lu=av1
 • AP: cat=AP,,neutr
 • Source: cat=N lu=ursprung1 role=Source
external construction elements
 • vara..1: cat=V lu=vara1
 • NP: cat=NP
examples
 • Jag tog på mig senare att undervisa [barn]NP [ [av]P [lettiskt]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung från olika länder hur de skulle förbli letter .
 • Av de runt 2500 invånarna [är]vara..1 ett drygt 60-tal [ [av]P [somaliskt]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung .
 • Jag vill i dag uttrycka mina särskilda känslor som grek , eftersom det historiska namn som angår oss alla , nämligen Europa , [är]vara..1 [ [av]P [grekiskt]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung och har kulturella och civilisatoriska inslag .
 • Vissa hävdar att sjukdomarna bara är olika uttryck av samma sjukdomsprocesss . Andra att schizofreni och bipolär sjukdom ( manodepressivitet ) är [två sjukdomar]NP [ [av]P [helt olika]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung.
 • Endast i två av dessa sju fall [var]vara..1 personerna [ [av]P [icke nordiskt]AP [ursprung]Source ]av_AP_ursprung .
statusDevelopment

avgränsad_aktion.på - Wright lyckas få med det mesta i romanen, på två timmar.

typeaspekt
categoryPP
FrameNetMeasure_duration
definitionTidfästningsadverbial med preposition []P modifierar [varaktigheten]Quantitative_T hos [en händelse]Event som därmed får avgränsad aktionsart.
structureVP|NP [på1 NP]
keywordsP
common wordstimme1 minut1 dag1
internal construction elements
 • P: cat=P lu=1
 • Quantitative_T: cat=NP role=Quantitative_T
external construction elements
 • Event: cat=VP| NP role=Event
examples
commentJfr tidsangivelse.polaritet
statusFinished

bara.desiderativ - Bara det inte regnar!

typehuvudsats
categoryS
FrameNetDesirable_event
definitionSats inledd av [bara]bara..2 uttrycker en önskan om [propositionen i satsen.]S
structure[bara2 S]
keywordsbara2
internal construction elements
 • bara..2: cat=Subjn lu=bara2
 • S: cat=S
examples
statusFinished

BaseOfPredication

typeRole
definition
commentThis is a pseudo role or mayby a meta role. It denotes that the CE referring to the topic discussed (in the clause, the subject). The term in the Grammar of the Swedish Academy is "predikationsbas", defined as "den eller det som något utsägs om".

behöva_något_till_något - behöver mat till festen

typeinlärningsfokus
categoryVP
FrameNetNeeding
definition[Någon]Undergoer behöver [en resurs]Requirement för att kunna [genomföra något (eller erbjuda någon något)]Purpose
structure[behöva1 NP1 till1 NP2 | VP ]
keywordsState
internal construction elements
 • State: cat=V lu=behöva1 role=State
 • Requirement: cat=NP role=Requirement
 • P: cat=P lu=till1
 • Purpose: cat=NP | VP role=Purpose
external construction elements
 • Undergoer: cat=NP role=Undergoer
examples
statusDevelopment

Beneficiary

typeRole
FrameNetBeneficary@Conferring_benefit
definitionNågon eller något som gynnas av ett förlopp eller tillstånd

bitransitiv - hon gav mig en bulle

typekonstruktion
categoryVP
FrameNetTransfer
definitionNågon överför något till en mottagare .
structure[V NP NP]
common wordsge1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Mottagare: cat=NP role=Mottagare
 • Theme: cat=NP role=Theme
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

både_XP_och_YP - Kollektionen släpps både på nätet och i utvalda butiker.

typerelation
categoryXP
definitionEn samordning av [de element]Konjunkt_2/Konjunkt_1 som uttrycks före och efter [den additiva konjunktionen]Konj . Elliptiska element är vanliga, jämför ellips.komplement.
structure[både1 XP1 och1| samt1 XP2 ]
keywordsSamordningsmarkör Konj
internal construction elements
 • både..1: cat=Adv lu=både1
 • Konj: cat=Konj lu=och1 | samt1
 • Konjunkt_1: other=Konjunkt_1 cat=XP
 • Konjunkt_2: other=Konjunkt_2 cat=XP
examples
statusDevelopment

bäst_Pn_V - Du får klara dig bäst du kan.

typebisats
categoryS
FrameNetCapability
definitionEn handling får utföras efter bästa förmåga som omständigheterna tillåter. Konstruktionen är en bisats med ordformen "bäst" som subjunktion.
structure[bäst Pn Vpres,pret ]
keywordsSubjn
common wordskunna2 vilja1
internal construction elements
 • Subjn: cat=Subjn lu=bäst..?
 • Agent: cat=Pn role=Agent
 • Event: cat=V,,pres/pret role=Event
external construction elements
 • S: cat=S
examples
statusDevelopment

bättre_att_X_än_att_Y - bättre att misslyckas än att inte försöka

typejämförelse
categoryAP
FrameNetPreference
definition[ [Att göra en sak]Theme [är att föredra]bra..1 framför [att göra en annan sak]Correponding. ]bättre_att_X_än_att_Y
structure[bra1komp att1 VPinf än2 att1 VPinf ]
keywordsbra1 Theme
internal construction elements
 • bra..1: cat=Adj,,komp lu=bra1
 • Theme: cat=VP,,inf role=Theme
 • än..2: cat=Subjn lu=än2
 • Correponding: cat=VP,,inf | S,,sub role=Corresponding
examples
statusDevelopment

börja_på_verksamhet - börja på Chalmers

typeinlärningsfokus
categoryVP
FrameNetActivity_start
definition[Börja]börja..1 [verksamhet på en institution]Activity. Verksamheten ska vara karakteristisk för institutionen.
structure[börja11 NP]
keywordsbörja1 1
internal construction elements
 • börja..1: cat=V lu=börja1
 • på..1: cat=P lu=1
 • Activity: cat=NP role=Activity
examples
reference7. Emilia i IEs material (L2)
statusDevelopment

Cause

typeRole
FrameNetCause@Causation
definitionAllmän orsak till [ett förlopp.]Event

Circumstance

typeRole
definition[Omständighet]Circumstance under vilken en [handling]Event utförs.
commentMeta role for various circumstantial roles (think of adverbs as the typical case)

Class

typeRole
FrameNetCatagory@Catagorization
definitionAktuell kategori för något eller någon; används typiskt för NP som predikativ.
commentJärborg övervägde namnet Property. Nu har vi Property definierad som Attribute@Attributes, d.v.s. som egenskap i ganska svag mening. Oklart om vi behöver både Class och Property, möjligt att Property räcker.

Concerning

typeRole
FrameNetContent@Communication
definitionInnehåll i utsaga

Condition

typeRole
FrameNetIncfluencing_entity@Objective_influence | Influending_situation@Objective_influence
definitionStyrande omständighet, som inte är så central att det rör sig om en Agent eller en Cause.

container_sammansättning - mjölkpaket

typesammansättning
categoryN
FrameNetContainers
definitionEn sammansättningskonstruktion där efterledet utgörs av en behållare och förleder beskriver vad behållaren typiskt innehåller, eller vilken funktion som den har.
structure[N+N]
internal construction elements
 • förled: other=förled; Evokes: FE (material, type, use) cat=N
 • efterled: other=efterled; Evokes: Containers cat=N
examples
 • En hopfällbar [vatten|kanna]container_comp i supertrendig design.
 • Nu är Sveriges största samling av [öl|flaskor]container_comp till salu.
statusDevelopment

Context

typeRole
FrameNetComplex@Set_of_interrelated_entities
definitionOmgivande system

Corresponding

typeRole
FrameNetStandard_item@Evaluative_comparison
definitionJämförelseobject.

curling-sammansättning - curlingmamma

typesammansättning
categoryN
FrameNetKinship
definitionEn sammansättning där förledet beskriver ett [förhållningssätt]förhållningssätt till sättet att ha en [omsorgsroll]omsorgsroll i efterledet. Efterledet utgörs ofta av en familjemedlem (mamma, pappa), men kan också utgöras av andra omsorgspersoner (lärare, tränare).
structure[N+N]N
common wordscurling2 förälder1 mamma1 pappa1
internal construction elements
 • förhållningssätt: other=förled cat=N
 • omsorgsroll: other=efterled cat=N
examples
 • Då kommer en [hurtbullemamma]curling-cx med sin stora feta barnvagn och klämmer fast mig mellan kassan och ett bord med sköra prylar.
 • Ska bli en [lattepappa]curling-cx asap!
 • I min och darlingens släkt ljuder inga barnaönskningar ohörda och inga barn får vara besvikna på sin födelsedag så både [curling-mormor]curling-cx och [curling-farmor]curling-cx ordnade genast fram en varsin ficklampa i "efterpresent"
 • vacker kvinna på 30 år att satsa på en 23 år äldre, förmögen machoman som Lundgren och inte på en jämställd [velorpappa]curling-cx i sparkdräkt?
 • Det är en balansgång att inte gå över och bli en [”curlinglärare”]curling-cx , då man tar över istället för att överlåta ansvaret till eleven.
referenceJan Svanlund (2009). Lexikal etablering.
statusDevelopment

dels_X_dels_Y - Det är dels onödigt dels svårt att lära sig.

typerelation
categoryS
definition[Dels]Adv fungerar som korrelativt adverb vid samordning. Samordningen uttrycks vanligen inom en och samma mening.
structure[dels1 XP1 dels1 XP2 ]
keywordsAdv
internal construction elements
 • Adv: cat=Adv lu=dels1
 • Event: cat=VP role=Event
 • Property: cat=AP role=Property
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • Condition: cat=PP| SubjnP| AdvP role=Condition
examples
statusDevelopment

den_NP_pron_kallar_XP - den röran vi kallar hem

typeinlärningsfokus
categoryNP
FrameNetLabeling
definitionDen [NP]BaseOfPredication som cxn omfattar [beskrivs som]kalla..1 [något annat mer eller mindre metaforiskt]Evaluation.
structure[den1 NP Pnpers kalla1 XP]
internal construction elements
 • Det: cat=Det lu=den1
 • BaseOfPredication: cat=NP,,indef role=BaseOfPredication
 • Agent: cat=Pn role=Agent
 • kalla..1: cat=V lu=kalla1
 • Evaluation: cat=XP role=Evaluation
examples
statusDevelopment

deontiska_hjälpverb.passiv - Bilen behöver lagas

typepassiv
categoryVP
definitionVid uttryck som innebär [medgivande i någon bemärkelse som uttrycks med deontiska hjälpverb]Hjälpverb är det vanligt med passiv struktur. [Den handling som uttrycks med passivfrasen]Event gäller [predikationsbasen]Theme i enlighet med betydelsen hos hjälpverbet.
structureNP [V VPpass ]
keywordsEvent
internal construction elements
 • Aux: gfunc=Aux cat=V
 • Event: cat=VP,,pass role=Event
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

deponens.absolut - Sluta retas!

typedeponens
categoryVP
definitionEtt transitivt verb med s-suffix uppträder utan objekt även om ett implicit verbkomplement alltid ingår semantiskt. Handlingen är aktiv och konstruktionen uttrycker ofta iterativ eller generisk betydelse.
structureNP [V-s]
keywords-"s"
common wordsknuffas1 luras1 retas1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • -"s": other=-"s" cat=Suffix
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
 • Cause: cat=NP role=Cause
examples
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusDevelopment

deponens.intransitiv - vintern nalkas

typedeponens
categoryVP
definitionKonstruktionen uttrycker [intransitiva handlingar]Activity , vanligen med beteendeverb och rörelse- och lokativa verb.
structureNP [V-s (PP|AdvP)]
keywords-"s"
internal construction elements
 • -"s": other=-"s" cat=Suffix
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Circumstance: cat=PP | AdvP role=Circumstance
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusDevelopment

deponens.medial - Datorer åldras snabbt

typedeponens
categoryVP
definition[Subjektet]Undergoer är typiskt utsatt för [verbhandlingen]Activity. Formellt påminner konstruktionen om passiva satser men här förekommer inte någon agent, inte ens underförstått.
structureNP [V-s]
keywords-"s"
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • -"s": other=-"s" cat=Suffix
external construction elements
 • Undergoer: cat=NP role=Undergoer
examples
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusDevelopment

deponens.reciprok - Vi ses snart!

typereciprok
categoryVP
FrameNetReciprociality
definitionEtt ömsesidigt handlande, subjektet är pluralt och karaktäriseras av både agens och patiens.
structureNPpl [V-s]
keywords-"s"
common wordsmötas1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • -"s": other=-"s" cat=Suffix
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusDevelopment

det_Adj_i_NP - det ljusa i situationen

typekonstruktion
categoryNP
definition[En särskild egenskap]Property framhävs hos [en företeelse eller händelse]Theme
structure[det AP i2 NPdef ]
keywordsi2
common wordsfina, kråksången
internal construction elements
 • "det": other="det" cat=Det
 • Property: cat=AP role=Property
 • i..2: cat=P lu=i2
 • Theme: cat=NP,,def role=Theme
examples
statusFinished

det_Adj_i_S/InfP - det geniala i att pizzeriorna tillhandahåller plastbestick

typekonstruktion
categoryNP
definition[En särskild egenskap]Property framhävs i [en viss handling]Event
structure[det AP i2 att1 VPinf| Ssub ]
keywordsi2 Inf-m
internal construction elements
 • "det": other="det" cat=Det
 • Property: cat=AP role=Property
 • i..2: cat=P lu=i2
 • Inf-m: cat=Inf-m lu=att1
 • Event: cat=VP,,inf | S,,sub role=Event
examples
statusDevelopment

det_Adjektivaste_som_VP - det bästa som hänt

typebisats
categoryS
FrameNetExtreme_point
definition[En dimension]Property framhävs hos det som avgränsas av [relativsatsen]S_rel
structure[det APsuv Srel ]
keywordsDet S_rel
internal construction elements
 • Det: cat=Det lu=den1
 • Property: cat=AP,,suv role=Property
 • S_rel: cat=S,,rel
examples
statusDevelopment

det_egennamn - det soliga Karlstad

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetProper_reference
definitionKonstruktionen rymmer en determinerare kombinerat med ett [egennamn]Entity . Ofta är [nominalfrasen]Entity attributivt modifierad.
structure[det Nprop ]
keywords"det"
internal construction elements
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • "det": other="det" cat=Det
examples
statusFinished

det_här_med_NP - För den oinvigde är det här med flamenco inte det lättaste.

typeattityd
categoryNP
definitionKonstruktionen utgör en nominalfras med pronomenet ["det här"/"det där"]Pronomen som huvudord till vilken den med-inledda prepositionsfrasen utgör appositionellt attribut. Konstruktionen har pragmatisk betydelse och uttrycker talarens attityd till nominalfrasens referens. Attityden kan vara tre olika slag. 1. Talaren uttrycker bristfälliga kunskaper om [referensen]Entity. 2. Talaren vill uttrycka sig sammanfattande om [referensen]Entity. 3. Talaren vill uttrycka sig nedtonande eller t.o.m. nedlåtande om [referensen]Entity och i detta fall är pronomenet "det där" särskilt vanligt.
structure[det här | det där med2 NP]
keywordsPronomen
internal construction elements
examples
statusDevelopment

det_verbas.passiv - det skämtas och pratas i det lilla väntrummet

typepassiv
categoryS
definitionPassiv konstruktion med expletivt "det" som subjekt; skiljer sig från vanlig passiv i att inget av verbets argument befordras till subjekt. Uppträder i regel med agentiva verb, och det undertrycka subjektet realiseras normalt inte som agentadverbial.
structure[Pnexpl Vpass ]
keywordsPn,,expl
internal construction elements
 • Pn.expl: cat=Pn,,expl
 • Event: cat=V,,pass role=Event
examples
statusDevelopment

det_är_AP_med_NP - Det är gott med choklad, det låter roligt med fotboll, det verkar svårt med relationer

typeinlärningsfokus
categoryVP
definition[Något]NP [anses eller förmodas vara]V[ett vissst sätt som innebär en värdering]Evaluation. [Adjektivfrasen]Evaluation fungererar som predikativ i [verbfrasen]V.
structuredet [V AP med NP]
keywordsEvaluation med2
common wordsvara1
internal construction elements
 • V: cat=V
 • Evaluation: cat=AP role=Evaluation
 • med..2: cat=P lu=med2
 • NP: cat=NP
external construction elements
 • "det": other="det" cat=Pn,,neutr lu=den2
examples
statusDevelopment

Det_är_som_VP - Det är som att svära i kyrkan

typejämförelse
categoryS
FrameNetSimilarity
definition[Något]"det" [liknar]som..2 [att göra något]Corresponding.
structure[Pnneutr vara1pres som2 VPinf]
internal construction elements
 • "det": cat=Pn,,expl
 • vara..1: cat=V,,pres lu=vara1
 • som..2: cat=Subjn lu=som2
 • Corresponding: cat=VP,,inf role=Corresponding
examples
statusDevelopment

det_är_så_X_att_Y - det är så kallt att man blir djupfryst

typeinlärningsfokus
categoryS
FrameNetSufficiency
definitionHuvudsatsen [beskriver ett tillstånd]Evaluation som leder till [det resultat]Result som beskrivs i bisatsen.
structure[det vara11 AP att2 Ssub ]
keywords1
internal construction elements
 • Theme: cat=Pn,,neutr lu=den1 role=Theme
 • State: cat=V lu=vara1 role=State
 • så..1: cat=Adv lu=1
 • Evaluation: cat=AP role=Evaluation
 • att..2: cat=Subjn lu=att2
 • Result: cat=S,,sub role=Result
examples
statusDevelopment

Direction

typeRole
FrameNetDirection@Motion_directional
definitionRiktning

direktiv_huvudsats.konsekvens - Ge dem kärlek, och du får kärlek tillbaka.

typeorsakssamband
categoryS
FrameNetConditional_occurence
definition[Den inledande direktiva satsen]Direktiv_sats uttrycker ett hypotetiskt villkor för [den efterföljande satsen]Konsekvens . Konstruktionen kan användas som uppmaning av antingen uppmuntrande eller varnande slag.
structure[Simp och1 S]
common wordsoch1 eller1 annars1
internal construction elements
 • Direktiv_sats: other=Direktiv_sats cat=S,,imp
 • Konj: cat=Konj lu=och1
 • Konsekvens: other=Konsekvens cat=S
examples
statusDevelopment

direktiv_sats.pseudosamordning - Ta och kika på det här

typehuvudsats
categoryS
FrameNetRequest
definitionDirektiv huvudsats samordnad med "ta" innebär att talaren uttrycker en vädjan eller ett råd. Samordningen kan inte negeras.
structure[ Ta och1 Simp ]
keywords"Ta" och1
internal construction elements
 • "Ta": other="Ta" cat=V,,imp lu=ta1
 • och..1: cat=Konj lu=och1
 • Direktiv_sats: other=Direktiv_sats cat=S,,imp
examples
statusDevelopment

disj_sam.korr - utan vare sig tv eller internet

typepolaritet
categoryXP
definitionDe korrelativa adverben varken och vare sig har negativ innebörd. Räckvidden för negationen sträcker sig över de samordnade led som omfattas av konstruktionen. De samordnade leden kan vara två eller fler.
structure[varken1|vare_sig1 XP1 eller1 XP2]
keywordsvarken1 vare_sig1 eller1
internal construction elements
 • Entity: cat=XP role=Entity
 • Adv: cat=Adv lu=varken1
 • Adv: cat=Adv lu=vare_sig1
 • Konj: cat=Konj lu=eller1
 • Event: cat=VP role=Event
examples
commentDet föreligger vissa distributionella skillnader mellan konstruktionerna varken ... eller och vare sig ... eller, då den sistnämnda särskilt används i redan negativa kontexter. Många språkbrukare använder emellertid uttrycken likvärdigt.
referenceAutomatgen.

distributiv_frekvens.var - var tjugonde minut

typeformel
categoryNP
FrameNetRelative_quantity
definitionDistributiv totalitet av en enhet.
structure[var|vart RO NPindef ]
common wordsmånad1 vecka1 år1
internal construction elements
 • Quantitative: cat=R,,O role=Quantitative
 • : role=Entity cat=NP
examples
statusDevelopment

djurverba_iväg - Jag älgade iväg uppför backen

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetSelf_motion
definitionNågon rör sig på ett sätt som karaktäriseras av en egenskap hos ett djur, i en riktning, till eller mot en slutpunkt, från en utgångspunkt, eller i förhållande till en referenspunkt.
structure[V iväg1 (advl)]
keywordsiväg1
common wordsälga1 åla1 orma1
internal construction elements
 • Djurverb: other=Djurverb cat=V role=Activity
 • Direction: lu=iväg1 role=Direction other=FE: Direction cat=Adv
 • Goal: other=FE: Goal cat=PP role=Goal
 • Source: other=FE: Source cat=PP role=Source
 • Path: other=FE: Path cat=PP role=Path
external construction elements
 • Agent: other=FE: Self_Mover cat=NP role=Agent
examples
referenceOlofsson, Joel (2014). Argument structure constructions and syntactic productivity: The case of Swedish motion constructions. I. Lyngfelt & Wide (red.).
statusDevelopment

dra_NP - Vi drog löpet.

typekonstruktion
categoryVP
definition[Någon]Agent [engagerar sig]Event i [en aktivitet]Theme , uttryckt som definit nominalfras.
structure[dra1 NPdef ]
keywordsdra1
common wordslöp1 pepp0 kugg0
internal construction elements
 • Event: cat=V lu=dra1 role=Event
 • Theme: cat=NP,,def,sg role=Theme
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
commentTalspråklig konstruktion med begränsad spridning.
referencelinnea, sofia
statusFinished

du_är_vad_du_VP - du är vad du äter

typeinlärningsfokus
categoryS
definition[En person]Patient påverkas (starkt) av något [denna person]Participant [gör eller är med om]Situation.
structure[Pni är|blir vad1 Pni VPpres ]
keywordsvara1 bli1
common wordsäta1
internal construction elements
 • Patient: cat=Pn,,pers role=Patient
 • vara..1: cat=V,,pres
 • vad..1: cat=Pn lu=vad1 role=Cause
 • Situation: cat=VP,,pres role=Situation
 • Participant: cat=Pn,,pers role=Participant
 • bli..1: cat=V,,pres
external construction elements
 • :
examples
statusDevelopment

dubbel_diminutiv - lite småhungrig, lite lätt pinsamt

typesammansättning
categoryAP
FrameNetDegree
definition[Någon eller något]BaseOfPredication besitter [en egenskap]Property i måttlig grad, vilket markeras genom "lite" och ytterligare en diminutiv bestämning, antingen som förled eller som adverb.
structure[lite1 små+Adjpos] | [lite1 Adv Adjpos ]
keywordslite1 "små"
common wordssmått1 lätt3
internal construction elements
 • lite..1: cat=Adj lu=lite1
 • "små": other="små"; förled cat=Adv lu=liten1
 • Property: cat=Adj,,pos role=Property
 • Adv: cat=Adv lu=smått1 | lätt1 | halv1
external construction elements
 • BaseOfPredication: cat=XP role=BaseOfPredication
examples
referenceKarlson-Weimann, David. ”Lite småkonstigt! En konstruktionsgrammatisk undersökning av [lite små-ADJ].” Specialarbete. Göteborgs universitet, 2014. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37068
statusFinished

dubbelimperativ - Fortsätt ställ frågor i frågestunden HÄR!

typehuvudsats
categoryS
FrameNetRequest
definitionKonstruktionen omfattar [verb]V som inte kräver infinitivmärke i infinitivfras, i samordning. Konstruktionen har vardaglig prägel. [Det inledande verbet]Modifierarverb har modifierande funktion.
structure[V1,imp V2,imp ]
common wordsfortsätta1 sluta1
internal construction elements
 • Modifierarverb: other=Modifierarverb cat=V,,imp
 • V: cat=V,,imp
examples
statusDevelopment

egenförflyttning - Vi gick iväg till affären

categoryVP
FrameNetSelf_motion
definitionngn/ngt rör sig, på ett visst sätt, i en riktning, till eller mot en slutpunkt, från en utgångspunkt, eller i förhållning till en punkt.
structure[V (adv) (advl)]
common words1 springa1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Path: role=Path gfunc=Advl other=FE: Path cat=PP
 • Source: role=Source gfunc=Advl other=FE: Source cat=PP
 • Goal: role=Goal gfunc=Advl other=FE: Goal cat=PP
 • Direction: role=Direction gfunc=Advl other=FE: Direction cat=Adv
external construction elements
 • subject: other=FE: self_mover cat=NP
examples
referenceOlofsson, Joel (2014). Argument structure constructions and syntactic productivity: The case of Swedish motion constructions. I. Lyngfelt & Wide (red.).
statusDevelopment

egennamn_den_adjektiv - Ivan den förskräcklige

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetLabeling
definition[Någon]Egennamn har ett [alias]Property som beskriver eller förstärker ett karaktärsdrag hos personen
structure[Nprop den1 Adj]
keywordsden1
common wordsAlexander1 Karl1 store
internal construction elements
 • Egennamn: cat=N,,prop
 • den: cat=Al lu=den1
 • Property: gfunc=Attr cat=Adj role=Property
examples
statusDevelopment

Egennamn_på_NP - Bosse på gitarr och Stina på bas.

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetPerformers
definition[En musiker]Actor presenteras med en upplysning om vilket [instrument]Instrument denna spelar.
structure[NPprop1 NP]
keywordsP
internal construction elements
 • Actor: cat=NP,,prop role=Actor
 • P: cat=P lu=1
 • Instrument: cat=NP,,indef role=Instrument
examples
statusFinished

ellips.fragment - Det var Thomas som gjorde det, inte Klas.

typesamordning
categoryXP
definitionEtt [fragment]Fragment följer efter en [konjunktion]Konj , ofta också efter ett [adverb]Adv , och fungerar som en reducerad konjunkt till [föregående sats/fras]Korrelat vars övriga innehåll underförstås i fragmentet.
structure[S konj (Adv) XP]
keywordsoch1 men1
common wordsbara1 inte1
internal construction elements
 • Korrelat: other=Korrelat cat=XP
 • Konj: cat=Konj
 • Adv: cat=Adv
 • Fragment: other=Fragment cat=XP
examples
statusDevelopment

ellips.komplement - Jag gillar både den marinblå och den zebrarandiga blazern.

typesamordning
categoryXP
definitionTvå eller flera samordnade led delar samma efterställda [komplement.]Theme
structure[(Adv) XP1 Øi konj XP2 YPi ]
keywordsbåde1 och1 eller1 samt1 men1
common wordsbåde1, och1 varken1, eller1
internal construction elements
 • Item: other=Item cat=XP
 • Konj: cat=Konj
 • Theme: cat=XP role=Theme
 • Adv: cat=Adv
examples
commentUnder arbete. Implicita led markeras Ø i exemplen.
referenceBCxn: Shared_completion
statusDevelopment

ellips.samordning - Madicken fick en blå och Lisabet en röd

typesamordning
categoryXP
definitionOm två samordnade satser eller fraser är partiellt identiska kan [identiska delar utelämnas och underförstås]Utelämnad i någondera satsen/frasen.
structureXP[före YP efter] (konj) XP[före Ø efter] | [XP[före Ø efter] (konj) XP[före YP efter]
common wordsoch1 eller1 samt1
internal construction elements
 • Utelämnad: other=Utelämnad cat=YP
 • Konj: cat=Konj
examples
commentImplicita led markeras Ø i exemplen.
statusDevelopment

en_adjektivare_NP_neg-S/VP - en tråkigare blogg får man leta efter

typejämförelse
categoryS
FrameNetBeyond_compare
definition[Det omtalade]Theme är i hög grad (men inte så absolut som uttrycket antyder) bärare av den egenskap som uttrycks av adjektivet
structure[en2 Adjkomp NP S|VP ]
internal construction elements
 • en..2: cat=Det lu=en2
 • Evaluation: cat=Adj,,komp role=Evaluation
 • Theme: cat=NP,,indef role=Theme
 • S/VP: cat=S | VP
examples
statusDevelopment

en_NP_kort - en stol kort

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetPossession
definitionEn eller fler [individ(er)]Entity saknas i en förväntad grupp eller av ett förväntat antal.
structure[RG Nindef kort5 ]
keywordskort5
common wordsen1 man2
internal construction elements
 • Quantitative: cat=R,,G role=Quantitative
 • Entity: cat=N,,indef role=Entity
 • kort..5: cat=Adv lu=kort5
examples
statusFinished

en_NP_på_enhet - en gädda på två kilo

typeformel
categoryNP
FrameNetMeasures
definition[Måttet]Property[ett föremål]Item med avseende på någon enhet. Måttsenheten uttrycks i en PP inledd med "på".
structure[Det NPindef1 ]
keywords1
common wordsbarn1 öring1 sten1
internal construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Property: cat=PP role=Property
 • på..1: cat=P
examples
commentHär är 1 = på 1/5 i SDB m.m.
statusDevelopment

en_tids_aktivitet - en veckas semester

typetidsuttryck
categoryNP
FrameNetMeasure_duration
definition[Något]Theme utförs eller äger rum på [den tid som tidsuttrycket i genitiv]Quantitative anger
structure[Det NPgen NPindef ]
keywordsQuantitative
internal construction elements
 • Det: cat=Det,,indef
 • Quantitative: cat=NP,,gen role=Quantitative
 • Activity: cat=NP,,indef role=Activity
examples
statusDevelopment

enhet_i_ändamål - 3 000 kronor i böter

typeformel
categoryNP
FrameNetQuantity
definitionkonstruktionen betecknar att [beloppet]Theme [erläggs]Action för visst [ändamål]Goal , som uttrycks av en prepositionsfras som inleds med ["i"]i..2 .
structure[NP i2 NPindef ]
keywordsAction i2
internal construction elements
 • Quantitative: cat=R,,O role=Quantitative
 • Theme: other=monetär enhet cat=NP,,pl,indef role=Theme
 • i..2: cat=P lu=i2
 • Goal: cat=NP role=Goal
external construction elements
 • Action: cat=V lu=betala1 role=Action
 • Action: cat=V lu=1 role=Action
examples
commentJfr proportion_i_om
statusDevelopment

Entity

typeRole
FrameNetEntity@Circumscribed_existence
definition[Entitet]Entity som fyller en roll i en Aktion och/eller har viss [egenskap]Property .

Evaluation

typeRole
FrameNetValue@Assessing
definitionVärdering av aktant/aktion

Event

typeRole
FrameNetEvent
definitionEtt [händelseförlopp]Event som äger rum på en viss plats under en viss tid.

exocentrisk_adj.sammansättning - barhalsad

typesammansättning
categoryAdj
FrameNetAttributes
definitionKonstruktionen innebär att morfologi för bildande av perfekt particip appliceras på ett [substantiv]Entity och därmed bildar ett [adjektiv.]Property Ofta är konstruktionen en sammansättning av det participiska adjektivet och ett adjektiviskt förled.
structure[Adj+Pcp]
internal construction elements
 • Property: cat=AP role=Property
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

Experiencer

typeRole
FrameNetPerceiver@Perception
definition[Någon]Experiencer som är mentalt påverkad av något

Flerledad_fras_predikativ.själv - Stina, själv överraskad, tackade ja.

categoryNP
FrameNetProper_reference
definitionKonstruktionen utgör en predikativ bestämning till [någon.]Theme
structure[själv1 PcP|AP]
keywordssjälv1
internal construction elements
 • själv..1: cat=Pn lu=själv1
 • Property: cat=PcP|AP|NP role=Property
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusFinished

Flerledad_fras_predikativ.väl - väl inne blev vi välkomnade med drinkar och skön musik

typetidsuttryck
categoryAdvP
FrameNetTemporal_collocation
definitionKonstruktionen innebär att ett [rumsligt tillstånd]Location (till slut) inträffat och fungerar som förutsättning för [den efterföljande satsen.]Proposition
structure[väl1 AdvP] S
keywordsväl1
internal construction elements
 • väl..1: cat=Adv lu=väl1
 • Location: cat=AdvP|PP role=Location
external construction elements
 • Proposition: other=Proposition cat=S
examples
statusFinished

Fokuserande_satsadverbial.bara - Hon bara reste sig upp när hon var ca 10 månader .

typekonstruktion
categoryVP
definition[Adverbet bara]Adv,,S fungerar som fokuserande adverbial där [handlingen]Event fokuseras. Adverbet är prefokalt placerat och ingår syntaktiskt i [verbfrasen]Event.
structure[bara1 VP]
keywordsAdv,,S
internal construction elements
 • Adv,,S: cat=Adv lu=bara1
 • Event: cat=VP role=Event
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

framför_ögon - att fuska mitt framför ögonen på resten av världen.

typeöverförd
categoryAdvP
FrameNetPerception_experience
definitionCx syftar till att förstärka intrycket av [ett skeende]Event sett ur en specificerad synvinkel. Cx har en dramatiserande effekt.
structure[framför1 NPgen ögon] | [ (mitt1) framför1 ögonen1 NP]
keywordsframför1 öga1
internal construction elements
 • framför..1: cat=P lu=framför1
 • Experiencer: cat=Pn,,poss role=Experiencer
 • Experiencer: cat=NP lu=ögon1 role=Experiencer
 • Modifierare: other=Modifierare cat=Adv
external construction elements
 • Event: cat=VP
examples
statusDevelopment

från_X_till_X - Fågeln hoppade från gren till gren

typeaspekt
categoryPP
definition[Prepositionsfrasen]från_X_till_X ger [handlingen]Event oavgränsad aktionsart.
structure[från1 NP= till1 NP= ]
keywordsP.från P.till
internal construction elements
 • P.från: cat=P lu=från1
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • P.till: cat=P lu=till1
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusFinished

Function

typeRole
FrameNetRole@Function
definitionPrecisering av funktion hos något eller någon

få_resultativ.agentiv - fick gräsmattan klippt

typeresultativ
categoryVP
FrameNetCause_change
definition[Någon]Agent ser till att [något]Theme genomgår en aktion som leder till [ett förändrat tillstånd]Result . [Initiativtagaren]Agent behöver inte vara den som utför handlingen.
structure[få0 NP PcP]
keywordsÅstadkomma
internal construction elements
 • få: cat=V lu=0
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Result: cat=PcP role=Result
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
commentJfr få_resultativ.ofrivillig
statusDevelopment

få_resultativ.ofrivillig - fick plånboken stulen

typeparticip
categoryVP
FrameNetEventive_affecting
definition[Någons]Beneficiary [egendom e.d.]Theme blir utsatt för [en icke önskvärd handling eller händelse.]Result
structure[få1 NP PcP]
keywords1
internal construction elements
 • få..1: cat=V lu=1
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Result: cat=PcP role=Result
external construction elements
 • Beneficiary: cat=NP role=Beneficiary
examples
commentJfr få_resultativ.agentiv
statusDevelopment

få_supinum - Jag fick gjort en hel del

typeaspekt
categoryVP
FrameNetActivity_done_state
definitionBetydelsen hos konstruktionen är att verbhandlingen uppnåtts eller åstadkommits av subjektsreferenten.
structure[få1 Vsup ]
keywordsHjälpverb
common words1, gjort
internal construction elements
 • Hjälpverb: other=Hjälpverb cat=V lu=1
 • Event: cat=V,,sup role=Event
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples

för_antal_tid_sedan - För många år sedan

typekonstruktion
categoryPP
FrameNetTime_vector
definition[en viss]Quantitative [tidsperiod]Entity [tillbaka i tiden]sedan..1
structure[för AP|RG N sedan]
keywordsför1 sedan1
common wordsår1 månad1 timma1
internal construction elements
 • för..1: cat=P lu=för1
 • Quantitative: cat=XP role=Quantitative
 • Entity: cat=N role=Entity
 • sedan..1: cat=Adv lu=sedan1
examples
statusDevelopment

för_AP_AdvP - Huset är för stort. Hon springer för fort.

typejämförelse
categoryAP|AdvP
FrameNetSufficiency
definition[Något eller någon]Theme eller [en handling]Event har [alltför mycket av]för..3 [en egenskap]Property relativt ett (ofta outtalat) standardvärde.
structure[för3 APpos |AdvPpos ]
keywordsför3
internal construction elements
 • för..3: cat=Adv lu=för3
 • Property: cat=AP,,pos | AdvP,,pos role=Property
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusFinished

för_AP_för - för trött för att åka på fest

typeorsakssamband
categoryAP
FrameNetSufficiency
definition[någon eller något]Theme besitter [en egenskap]Property i så stor utsträckning att den fungerar hindrande för vissa [aktiviteter]Event eller [utövare/användare.]Item
structure[för3 AP för2 att1 VPinf,pass ] | [för3 AP för2 NP]
keywordsför3 för2 att1
common wordsgammal1 stor1 bra1
internal construction elements
 • Modifierare: other=Modifierare lu=för3
 • Property: cat=AP role=Property
 • för..2: cat=Konj lu=för2
 • att..1: cat=Inf-m lu=att1
 • Event: cat=VP,,inf,pass role=Event
 • Item: other=Item cat=NP,,def
external construction elements
 • Theme: cat=NP
examples
statusDevelopment

för_att_inte_tala_om - Här i Sverige har vi en fin folkdräktstradition för att inte tala om samernas dräkter

typekonstruktion
categoryAdvP
FrameNetPlace_weight_on
definitionDen adverbiella infinitivfrasen, som i funktionen påminner om ett konjunktionellt satsadverbial, framhäver [ett (eller flera)]Marked_Item av [två (eller flera) led]Standard_Item ingående i en proposition.
structureXP1 [SubjnP XP2 ]
internal construction elements
 • Marked_Item: cat=XP role=Theme
external construction elements
 • Standard_Item: cat=XP role=Theme
examples
commentCx har en polaritetskänslig variant där konstruktionselementen byts mot frasen än mindre.
statusDevelopment

för_att_vara.koncessiv - Filmen är bra för att vara svensk

typekoncessiv
categorySubjnP
FrameNetConcessive
definitionKonstruktionen innebär att [det framhävda tillståndet]SoA anses särskilt anmärkningsvärt i relation till predikationsbasens [övriga egenskap(er)]Property .
structureVP|NP [för2 att1 vara1 AP|PcP|NP]
keywordsför2 Inf-m State
internal construction elements
 • för..2: cat=Subjn lu=för2
 • Inf-m: cat=Inf-m lu=att1
 • State: cat=VP lu=vara1 role=State
 • Property: cat=AP|PcP|NP role=Property
external construction elements
 • SoA: other=SoA cat=VP|NP
examples
statusDevelopment

för_varje_X_som_V - för varje år som går

typeorsakssamband
categoryS
FrameNetChange_position_on_a_scale
definitionKonstruktionen utgör en kausal bisats. Konstruktionen innebär att [den repetitiva handling som uttrycks]för_varje_X_som_V är orsak till [den överordnade satsens proposition]Matrissats .
structure[för2 varje1 |var1 NPindef,sg som3 VP]
keywordsSubjn Quantitative Relator
common wordsdag1 år1 3
internal construction elements
 • Subjn: cat=Subjn lu=för2
 • Quantitative: cat=Pn lu=varje1|var1 role=Quantitative
 • Entity: cat=NP,,indef,sg role=Entity
 • Relator: other=Relator cat=Subjn lu=som3
 • Event: cat=VP role=Event
external construction elements
 • Matrissats: other=Matrissats cat=S
examples
statusDevelopment

för_X_del - för din del

typegenitiv
categoryPP
FrameNetConferring_benefit
definitionKonstruktionen innebär antingen att [den eller det som uttrycks i niominalfrasen]Entity åtnjuter [något]Theme , eller att [en utsaga i propositionen]Event gäller för [densamma]Entity .
structure[för1 NPgen | Pnposs del1 ]
keywordsför1 del1
internal construction elements
 • för..1: cat=P lu=för1
 • Entity: cat=NP,,gen | Pn,,poss role=Entity
 • del..1: cat=N lu=del1
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusFinished

för_X_räkning - för kommunens räkning

typegenitiv
categoryPP
FrameNetConferring_benefit
definitionKonstruktionen innebär att [en handling utförs]Event till [någons eller någots]Entity fördel .
structure[för1 NPgen |Pnposs räkning1 ]
keywordsför1 räkning1
internal construction elements
 • för..1: cat=P lu=för1
 • Entity: cat=NP,,gen|Pn,,poss role=Entity
 • räkning..1: cat=N lu=räkning1
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusFinished

för_X_skull - för säkerhets skull

typegenitiv
categoryPP
FrameNetConferring_benefit
definition[En handling utförs eller ett tillstånd bibehålls]Event av hänsyn till [en förmånstagare]Beneficiary eller [ett prioriterat perspektiv]Theme .
structure[för1 NPgen |Pnposs skull ]
keywordsför1 "skull"
common wordssäkerhet1
internal construction elements
 • för..1: cat=P lu=för1
 • Beneficiary: cat=NP,,gen|Pn,,poss role=Beneficiary
 • "skull": other="skull" cat=N
 • Theme: cat=NP,,gen|Pn,,poss role=Theme
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
commentJfr uttrycket "för Guds skull" som snarare används som kraftuttryck.
statusFinished

ge_NP_ett_ansikte - han ger bitterheten ett ansikte

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetCommunicate_categorization
definitionKonstruktionen innebär att [typiska egenskaper hos ett fenomen]Phenomenon [överförs]Event och framhävs hos [någon/något]Egenskapsbäraren.
structure[NP1 ge1 NP2 ett ansikte1] | [NP få1 ett ansikte1 PP|Ssub ]
keywordsansikte1
common wordsge1 1
internal construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
 • Phenomenon: cat=NP role=Phenomenon
 • ansikte..1: cat=NP lu=ansikte1 role=Property
 • Egenskapsbäraren: cat=NP role=Entity
 • Egenskapsbäraren.PP: other=Egenskapsbäraren.PP cat=PP
 • Egenskapsbäraren.S: other=Egenskapsbäraren.S cat=S,,sub
 • "ett": other="ett" cat=Det
examples
statusDevelopment

ge_NP_på_båten - Ge konservatismen på båten.

typeöverförd
categoryVP
FrameNetAbandonment
definitionKonstruktionen innebär att [någon]Agent [överger]Event [någon/något]Theme.
structure[ge1 NP på1 båten]
keywordsEvent
internal construction elements
 • Event: cat=V lu=ge1 role=Event
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • P: cat=P lu=1
 • N: other="båten" cat=N,,def lu=båt1
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

generaliserande_bisats.koncessiv - vad ni än gör

typekoncessiv
categoryS
FrameNetConcessive
definitionKonstruktionen utgörs av en bisats som innebär ett otillräckligt hinder för att påståendet i matrissatsen ska vara sant. Det är underförstått att påståendet i matrissatsen var tänkt att gälla endast för en begränsad mängd av de aktuella referenterna till bisatsen, men konstruktionen innebär att påståendet gäller för alla tänkbara referenter.
structure[Pnwh NP än1 VP] S
keywordsän1
internal construction elements
 • Pn.wh: cat=Pn,,wh
 • Agent: cat=NP role=Agent
 • än..1: cat=Adv lu=än1
 • Event: cat=VP role=Event
external construction elements
 • Matrissats: other=Matrissats cat=S
examples
statusDevelopment

genom_X_försorg - genom myndigheternas försorg

typegenitiv
categoryPP
FrameNetResponsibility
definition[Den eller det som nämns i nominalfrasen]Entity ansvarar för eller genomför [en handling.]Event
structure[genom3 NPgen |Pnposs försorg1 ]
keywordsgenom3 försorg1
common wordsmyndighet1
internal construction elements
 • genom..3: cat=P lu=genom3
 • Entity: cat=NP,,gen|Pn,,poss role=Entity
 • försorg..1: cat=N lu=försorg1
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusFinished

givet_att_X - Jag tror att vi kan sitta ute ikväll, givet att vädret inte försämras.

typeinlärningsfokus
categoryS
FrameNetConditional_occurence
definition[ [Under förutsättning]givet..1 [att]Subjn [något är fallet]Condition. ]givet_att_X
structure[givet1 att2 Ssub ]
keywordsSubjn givet1
internal construction elements
 • givet..1: cat=P lu=givet1
 • Subjn: cat=Subjn lu=att2
 • Condition: cat=S,,sub role=Condition
examples
statusDevelopment

Goal

typeRole
FrameNetGoal@Motion
definitionSlutpunkt för [förflyttning, konkret eller abstrakt.]Event

grad_adj

typeordbildning
categoryAdj
FrameNetDegree
definitionEn [sammansättningskonstruktion]grad_adj där [förledet]Adv är ett adverb som förstärker eller försvagar ett adjektiviskt [efterled]Adj.
structure[Adv+Adj]
internal construction elements
 • Adv: other=förled cat=Adv
 • Adj: other=efterled cat=Adj
examples
 • En släkting till mig är stor, han är inte [bautafet]grad_adj , men han har en mage som inte går av för hackor.
 • Grant har inte samma fuzzy frisyr som vanligt, utan både en nördig längre Modern Talking-aktig frisyr för 80-talsbitarna (så rolig) och en [semisnygg]grad_adj halvkort frisyr.
 • [Kvasicool]grad_adj grabbighet är bara så fruktansvärt tröttsamt.
commentVanliga förstärkande förled är: jätte-, gör-, mega-, super-, bauta-. Vanliga försvagande förled är: semi-, kvasi-, små-, halv-.
statusDevelopment

grad_mod_attribut - en tillräckligt stor tröja

typejämförelse
categoryNP
FrameNetSufficiency
definition[Modifiering]Modifierare av graden av [en egenskap]Property hos [ett nominal.]Entity
structure[AdvP Adjpos NPindef ]
common wordsganska1 rätt5 1
internal construction elements
 • Modifierare: other=Modifierare cat=Adv
 • Property: cat=Adj,,pos role=Property
 • Entity: cat=NP,,indef role=Entity
examples
statusDevelopment

gud_va_adj - Gud vad kul!

typeexpressivitet
categoryIntj
FrameNetDegree
definition[Någon eller något]Theme tillskrivs en [egenskap]adj, som förstärks med [gud]gud [va]vad.
structure[gud2 vad1 Adj]
keywordsgud2 vad1
common wordskul1 fin1
internal construction elements
 • gud..2: cat=Intj lu=gud2
 • vad..1: lu=vad1
 • Adj: cat=Adj
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

gå_en_NP - gå en kurs

typeinlärningsfokus
categoryVP
FrameNetParticipation
definitionBetydelsen hos konstruktionen är att [någon]Agent deltar i [en tidsbegränsad aktivitet]Theme (där såväl verbet "gå" som aktiviteten kan tolkas bokstavligt eller metaforiskt)
structure[gå1 NPsg,indef ]
keywords1
internal construction elements
 • Action: cat=V lu=1 role=Action
 • Theme: cat=NP,,sg,indef role=Theme
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

gå_och_V.durativ - Jag har gått och väntat på vintern i år.

typeaspekt
categoryVP
FrameNetActivity_ongoing
definitionHuvudverbet har (vanligtvis) durativ aktionsart och pseudosamordningen förstärker durativiteten i verbhandlingen.
structure[gå3 och1 VP]
keywordsKonj Aux
internal construction elements
 • Aux: other=Aux cat=V lu=3
 • Konj: cat=Konj lu=och1
 • Predikat: other=Predikat cat=VP
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

gå_och_V.oväntat - Hon har gått och gift sig.

typeaspekt
categoryVP
definitionPseudosamordning med gå, vanligtvis i perfekt eller preteritum, ger betydelsen att verbhandlingen är oväntad i någon mån. Huvudverbet har punktuell betydelse och pseudosamordningen ger handlingen en inceptiv/inkoativ innebörd.
structure[gå3 och1 VP ]
keywordsKonj Aux
common wordsbli1 gifta_sig1
internal construction elements
 • Aux: gfunc=Aux cat=V lu=3
 • Konj: cat=Konj lu=och1
 • Huvudverb: cat=VP
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

göra_en_X.person - göra en Carola

typeöverförd
categoryVP
FrameNetImitating
definition[Någon]Actor utför en handling på ett sätt som motsvarar [en handling som blivit karaktäristisk för den/det som uttrycks med nominalfrasen]Property.
structure[göra1 en2 Nprop ]
keywordsgöra1 en2
internal construction elements
 • Action: cat=V lu=göra1 role=Action
 • en..2: gfunc=Det cat=Al,,indef lu=en2
 • Property: cat=N,,prop role=Entity
external construction elements
 • Actor: cat=NP role=Actor
examples
statusDevelopment

göra_NP-plats - Vi skulle göra Grekland tillsammans.

typekonstruktion
categoryVP
FrameNetTouring
definitionKonstruktionen innebär att [någon]Actor [besöker och i någon utsträckning utforskar]Action den [plats som beskrivs med nominalfrasen]Theme.
structure[göra1 NPprop ]
keywordsAction
internal construction elements
 • Action: cat=VP lu=göra1 role=Action
 • Theme: cat=NP,,prop role=Theme
external construction elements
 • Actor: cat=NP role=Actor
examples
statusDevelopment

göra_sig_AdvP - Fåtöljen gör sig bra i hörnet

typereflexiv
categoryVP
FrameNetSuitability
definition[Verhandlingen]State ger uttryck för hur [något]Theme ser ut eller passar in i en viss miljö.
structureNP [göra1 sig1 AdvP]
keywordsState sig1
common wordsbra1
internal construction elements
 • State: cat=V lu=göra1 role=State
 • sig..1: cat=Pn,,refl lu=sig1
 • Property: cat=AdvP role=Property
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

göra.anaforisk - Gillar du bullar? - Ja, det gör jag.

typeinteraktion
categoryVP
definitionVerbfras med expletivt ["Göra"]göra..1 , där pronomenet ["det"]Pn syftar på en (vanligtvis) tidigare nämnd [handling]Korrelat . Ibland kan pronomenet utelämnas.
structureNP [göra1expl det]
keywordsgöra1 "det"
internal construction elements
 • V: cat=V,,expl lu=göra1
 • Pn: lu=den2 gfunc=Obj other="det" cat=Pn,,3,sg
external construction elements
 • Korrelat: other=Korrelat cat=VP
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
commentI det första exemplet är "det" spetsställt i satsen och står därför utanför själva verbfraskonstruktionen.
statusDevelopment

ha_det_AdvP - Vi hade det bra hela sommaren.

typekonstruktion
categoryVP
FrameNetState
definitionKonstruktionen beskriver ett tillstånd hos [någon/några]Actor .
structure[ha1 det0 AdvP]
keywordsha1 det0
internal construction elements
 • State: cat=V lu=ha1 role=State
 • Pn,,expl: cat=Pn,,expl lu=det0
 • Egenskap: cat=AdvP
external construction elements
 • Actor: cat=NP role=Actor
examples
statusFinished

ha_med_Y_att_göra - Dessa eftertaxeringar har med skalbolagsaffärerna att göra.

typerelation
categoryVP
FrameNetCognitive_connection
definition[Ett fenomen]Theme handlar om eller är relaterat till [ett ämne eller tema]Corresponding. Konstruktionen används ofta negerat.
structureNP1 [[ha1fin (Pn )med1 NP2 att1 göra1 |skaffa1] | [ha1fin (Pn ) att1 göra1 |skaffa1 med1 NP2 ]]
keywordsmed1 V.inf
internal construction elements
 • State: cat=V,,fin lu=ha1 role=State
 • med..1: cat=P lu=med1
 • Corresponding: cat=NP role=Corresponding
 • Inf-m: cat=Inf-m lu=att1
 • V.inf: cat=V,,inf lu=göra1 | skaffa0
 • Quantifier: other=Quantifier cat=Pn
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

hela_NP_lång - hela natten lång

typeinlärningsfokus
categoryNP
FrameNetDuration_description
definition[Hela]hel..1 den tisperiod som [NP:n]Theme betecknar avses, utan särskild hänsyn till hur lång den faktiskt är; snarare avses att en händelse utspelar sig under en större del av den [NP]Theme som ingår i konstruktionen.
structure[hela NPsg,def lång1]
keywordslång1
common wordsdag1 natt1 vecka1 sommar1
internal construction elements
 • "hela": cat=Adj,,sg,def role=Quantitative
 • Theme: cat=NP,,sg,def role=Theme
 • lång..1: cat=Adj,,sg,utr lu=lång1
examples
statusDevelopment

hjälpverb_med_riktningsadverbial - Vi ska till stan

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetMotion
definitionEn handling som beskriver en rörelse i en riktning kan uttryckas utan ett rörelseverb. Rörelsen är underförstådd. Konstruktionen fungerar i princip endast med de modala hjälpverben ska, måste och vilja.
structure[måste1 | vilja1 | skola4 AdvP|PP]
internal construction elements
 • Hjälpverb: other=Hjälpverb cat=V,,pres/pret lu=måste1|vilja1|skola1
 • Goal: cat=AdvP|PP role=Goal
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusFinished

hur_AP_som_helst - hur bra som helst

typekonstruktion
categoryAP|AdvP
FrameNetDegree
definitionFörstärkande fras som anger mycket hög eller oavgränsad grad av den egenskap som anges av frasens [adjektiv/adverb.]Property
structureNP [hur1 AP som3 helst1] | VP [hur1 AdvP som3 helst1]
keywordshur1 som3 helst1
common wordsmycket1 länge1 bra1
internal construction elements
 • Property: cat=AP|AdvP role=Property
 • hur..1: cat=Adv lu=hur1
 • som..3: cat=Adv lu=som3
 • helst..1: cat=Adv lu=helst1
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Event: cat=VP role=Event
examples
commentKonstruktionens referent är ofta anaforisk eller implicit.
referenceAndersson Ringström, Mårten (2012): Hur konstigt som helst! - hur ADJEKTIV/ADVERB som helst - konstruktionens användning och egenskaper. (B-uppsats) Inst f svenska språket, Göteborgs universitet
statusFinished

hur_gärna_man_än_vill - hur ofta du än försöker

typekoncessiv
categoryAdvP
FrameNetConcessive
definition
structure[hur1 Adv NP än2 VP]
internal construction elements
 • Actant: cat=NP role=Actant
 • Grad: other=Grad cat=Adv lu=hur1
 • Adv: cat=Adv
 • än..2: cat=Subjn lu=än2
 • VP: cat=VP
examples
statusDevelopment

hålla_naket_N - hålla tal

typekonstruktion
categoryVP
definition[Hålla]Activity med efterföljande [naken nominalfras]Theme innebär utövande av den aktivitet som nominalfrasen betecknar.
structure[hålla4 NPnaken ]
keywordsActivity
common wordstal3
internal construction elements
 • Activity: cat=V lu=hålla4 role=Activity
 • Theme: cat=NP,,naken role=Theme
external construction elements
 • Agent: cat=NP
examples
referenceAsplund, Arvid (2012): Hålla naket substantiv.(C-uppsats) Inst f svenska språket, Göteborgs universitet
statusFinished

hålla_på.prog - håller på att skriva

typeaspekt
categoryVP
FrameNetActivity_in_progress
definitionVerbförbindelse inledd med [hålla på]Aux anger progressiv betydelse för [(den underordnade) verbfrasen.]Activity Konstruktionen kan uttryckas med att-inledd infinitivfras, eller med pseudosamordning.
structure[hålla_på2 att1 VPinf ] | [hålla_på2 och1 VP]
keywordsAux Inf-m Konj
internal construction elements
 • Activity: cat=VP|VP,,inf role=Activity
 • Aux: other=Aux cat=V lu=hålla_på2
 • Inf-m: cat=Inf-m lu=att1
 • Konj: cat=Konj lu=och1
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusFinished

hålla_på.punkt - höll på att snubbla

typeaspekt
categoryVP
FrameNetAvoiding
definitionVerbförbindelse inledd med [hålla på]Aux innebär att [en underordnad punkthändelse eller annan resultativ aktion]Event är på väg att inträffa men undviks nätt och jämnt. Cx används företrädesvis i preteritum.
structure[hålla_på1 att1 VPinf ]
keywordsAux Inf-m
internal construction elements
 • Event: cat=VP,,inf role=Event
 • Aux: other=Aux cat=V lu=hålla_på1
 • Inf-m: cat=Inf-m lu=att1
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

högt_particip - högt aktad

typeparticip
categoryAP
FrameNetDegree
definition[Adverbet högt har betydelsen "mycket"]"högt" som bestämning till [particip]Property . Frasen uttrycker [en egenskap]Property hos [någon eller något]Theme .
structure[högt Pcperf ]
keywords"högt"
internal construction elements
 • "högt": other="högt" cat=Adv
 • Property: cat=Pc,,perf role=Property
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusFinished

i_adjektivaste_laget - i tidigaste laget

typekonstruktion
categoryPP
FrameNetSufficiency
definitionEtt [fenomen]Theme har en [egenskap]Property av orimliga proportioner i förhållande till en (implicit) standard.
structure[i2 Adjsuv laget]
keywordsi2 lag1
common wordstidig1 sen1
internal construction elements
 • i..2: cat=P lu=i2
 • AP: cat=AP,,suv
 • N: cat=N,,sg,neutr,def lu=lag1
external construction elements
 • Theme: role=Theme
 • Experiencer: cat=NP role=Experiencer
examples
statusDevelopment

i_X_ställe - i hennes ställe

typegenitiv
categoryPP
FrameNetTake_place_of
definitionKonstruktionen innebär att [någon]Agent [tar över en uppgift]Event som var tänkt att utföras av [någon annan]Entity . Kan också användas i hypotetisk bemärkelse.
structure[i2 NPgen |Pnposs ställe1 ]
keywordsi2 ställe1
internal construction elements
 • i..2: cat=P lu=i2
 • Entity: cat=NP,,gen | Pn,,poss role=Entity
 • ställe..1: cat=N lu=ställe1
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
referenceSAG Prepositionsfraser §3
statusDevelopment

indefinit_nominalfras.generisk - Bil är dyrt

typekonstruktion
categoryNP
definitionSubstantiv används i indefinit form, utan artikel, för att beteckna generisk betydelse.
structure[Nindef ]
internal construction elements
 • Theme: cat=N,,indef role=Theme
examples
statusFinished

indefinit_nominalfras.genre_regelverk - Den som tillfogar annan person kroppsskada

typegenreberoende
categoryNP
definitionI texter av regelkaraktär är det vanligt att naken indefinit nominalfras används med generisk betydelse.
structure[Nindef ]
internal construction elements
 • N.indef: cat=N,,indef
examples
statusDevelopment

indefinit_nominalfras.subjekt - Bil är ett nödvändigt ont

typekonstruktion
categoryNP
definitionIndividuativa nominal kan som indefinit nominalfras fungera som subjekt och uttrycker då generisk betydelse.
structure[NPindef ] VP
internal construction elements
 • Indefinit: cat=NP,,indef
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusDevelopment

indirekt_kausativ_bort - springa bort semesterkulan

typeorsakssamband
categoryVP
FrameNetRemoving
definition[Någon]Actor utför [en aktion]Activity som indirekt leder (eller antas leda) till att [en företeelse]Theme [försvinner]Result
structure[V bort1 NP]
keywordsbort1
common wordsspela2 spela6 slarva1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Result: lu=bort1 role=Result gfunc=Pt cat=Adv
 • Theme: cat=NP role=Theme
external construction elements
 • Actor: cat=NP role=Actor
examples
referenceSjögreen, Christian d.y. (2007). Går det att äta bort sin huvudvärk? - en studie av den indirekt kausativa bort-konstruktionen i svenskan. (D-uppsats) Inst f svenska språket, Göteborgs universitet
statusFinished

infinitivattribut.identitet - uppdraget att visitera maskinrummet på Tasman Mermaid

typekonstruktion
categoryNP
definitionEn [attributiv infinitivfras]Attribut inledd med "att" likställs med sitt [nominala huvudord]Theme .
structure[Ndef att1 InfP]
keywordsatt1
internal construction elements
 • Theme: gfunc=Huvud cat=N,,def role=Theme
 • Inf-m: cat=Inf-m lu=att1
 • Attr: gfunc=Attr other=Attr cat=VP,,inf
external construction elements
 • BaseOfPredication: other=BaseOfPredication cat=NP
examples
statusDevelopment

inget_verbar_x_som_y - inget säger höstpepp som en riktigt bra bok

typeliknelse
categoryS
FrameNetSimilarity
definition[Det föremål eller den handling som uttrycks i som-frasen]SoA anses vara det optimala förverkligandet av det [fenomen]x som uttrycks i verbfrasen.
structure[inget Vpres NPsg,indef som2 NP|S|InfP ]
keywords"inget" som2
common wordssäga1
internal construction elements
 • "inget": other="inget" cat=Pn,,neutr,sg lu=ingen1
 • V: cat=V,,pres
 • x: other=x cat=NP,,sg,indef
 • som..2: cat=Subjn lu=som2
 • SoA: cat=NP|S|InfP
examples
statusDevelopment

Instruerande_passiv - Serveras kyld

typegenreberoende
categoryS
FrameNetRequest
definitionKonstruktionen utgör en mening av huvudsatskaraktär och fungerar som en uppmaning trots att predikationsbas och finit verb är utelämnat. [Omständigheten]Circumstance avser predikationsbasen.
structure[VPinf,pass AP|PcP|PP ]
common wordsförvara1, kall1 servera1
internal construction elements
 • Event: cat=VP,,inf,pass role=Event
 • Circumstance: cat=AP|PcP|PP role=Circumstance
external construction elements
 • Agent: cat=Ø role=Agent
 • Theme: cat=Ø role=Theme
examples
statusFinished

Instrument

typeRole
FrameNetInstrument@Using
definitionHjälpmedel för genomförande av [handling.]Event
commentIbland är Requirement ett bättre alternativ (innefattar även Material)

inte_adjektivare_än_att - inte större än att den fick plats

typepolaritet
categoryS
FrameNetSufficiency
definitionKonstruktionen uttrycker en bedömning av en [enhets]Entity [egenskap]Property och dess förutsättning för [handlingen]Action. Enheten kan vara densamma som [den handlande]Actor.
structure[Neg Adjkomp än2 att2 Ssub ]
keywordsän2 att2
common wordsinte1 knappast1
internal construction elements
 • Neg: cat=Neg
 • Property: cat=AP,,komp role=Property
 • än..2: cat=Subjn lu=än2
 • att..2: cat=Subjn lu=att2
 • Actor: cat=NP role=Actor
 • Action: cat=VP role=Action
external construction elements
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • State: cat=VP role=State
examples
statusFinished

inte_vilken_NP_som_helst - Svensson är inte vilken skojare som helst

typepolaritet
categoryNP
FrameNetNegation
definitionNominalfrasen är vanligen placerad inom uttrycket vilken som helst. Konstruktionen innebär att referenten anses ha en egenskap som på något sätt överglänser alla andra exemplar av nämnda kategori.
structure[inte1 vilken1 NP som3 helst]
keywordsinte1 vilken1
internal construction elements
 • inte..1: cat=Neg lu=inte1
 • Pn: cat=Pn lu=vilken1
 • som..3: cat=Subjn lu=som3
 • "helst": other="helst" cat=Adv,,suv lu=gärna1
 • Entity: cat=NP role=Entity
external construction elements
 • Referent: cat=NP role=Entity
examples
statusFinished

intransitiv_verba_iväg - kuta iväg

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetMotion
definitionNgn/ngt rör sig i en riktning från en plats, till eller mot en plats eller via en referenspunkt
structure[VP iväg1 (PP)]
keywordsiväg1
common wordsspringa1 åka1 dra2 1 till1 från1 1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Path: cat=PP role=Path
 • Source: cat=PP role=Source
 • Goal: cat=PP role=Goal
 • Direction: cat=Adv lu=iväg1 role=Direction
external construction elements
 • Object: cat=NP role=Object
examples
referenceOlofsson, Joel (2014). Argument structure constructions and syntactic productivity: The case of Swedish motion constructions. I. Lyngfelt & Wide (red.).
statusDevelopment

Jag_min_idiot - jag mitt pucko

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetMental_property
definitionKonstruktionen innebär att [den person som omtalas]Theme förses med [ett (negativt) omdöme.]Evaluation
structure[Pnpers Pnposs NP]
common wordsidiot klant
internal construction elements
 • Theme: lu=jag1 | du1 | ni1 role=Theme other=1 person | 2 person cat=Pn,,sg,pl
 • Pn: other=1 pers,sg | 2 pers,sg | 2 pers,pl cat=Pn,,poss
 • Evaluation: cat=NP,,indef role=Evaluation
examples
statusFinished

ju_desto - ju längre desto bättre

typejämförelse
categoryS
FrameNetChange_position_on_a_scale
definitionKonstruktionen uttrycker ett proportionerligt samband mellan två eller flera led. En gradökning eller -minskning av [ett sakförhållande]Property i det/de inledande ledet/leden, som inleds med "ju", sägs leda till motsvarande gradförändring av [ett jämförbart sakförhållande]Property i det avslutande ledet, som inleds med "desto". Om leden är satsformade har inledande led bisatsordföljd (af), medan det avslutande ledet har huvudsatsordföljd (fa).
structure[ju2 Adjkomp (XP) desto1 Adjkomp (XP)] | [ju2 mer|mindre XP desto1 mer|mindre XP]
keywordsju2 desto1
common wordsmer1 lite1
internal construction elements
 • ju..1: cat=Adv lu=ju1
 • desto..1: cat=Adv lu=desto1
 • Property: cat=AP role=Property
 • Event: cat=VP role=Event
 • Entity: cat=NP role=Entity
examples
commentDet förekommer också varianter av konstruktionen där man i stället för "ju ... desto" använder "ju ... ju" eller "desto ... desto".
referenceDooley, Sheila (2014). The Swedish Comparative Correlative Construction: Ju... Desto... and Variations. I: Lyngfelt, Benjamin & Camilla Wide (red.), Special issue on Swedish constructions. Constructions, Vol. 1. http://elanguage.net/journals/constructions/article/view/3834/3741
statusDevelopment

juxt_redupl_adj - en liten, liten stol

typeupprepning
categoryAP
FrameNetDegree
definitionUpprepning av adjektivfras har förstärkande och/eller utvidgad funktion. Cx förekommer med gradadverbial. Reduplikationen kan göras trefalt.
structure[Adj= Adj= (Adj= )] NP
common wordsstor1 liten1
internal construction elements
 • Property: cat=Adj role=Property
external construction elements
 • Item: cat=NP
examples
referenceLindström, Jan (1999): Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan. Studier i nordisk filologi 77, Helsingfors.
statusFinished

juxt_redupl_adv - väldigt, väldigt, väldigt bra

typeupprepning
categoryAdvP
FrameNetDegree
definitionUpprepning av adverbfras har förstärkande och/eller utvidgad funktion. Cx förekommer med gradadverbial. Reduplikationen kan göras trefalt.
structure[Adv= Adv= (Adv= )]
common wordsmycket1
internal construction elements
 • Property: cat=AdvP role=Property
external construction elements
 • Property: cat=AP
 • Activity: cat=VP
examples
referenceLindström, Jan (1999): Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan. Studier i nordisk filologi 77, Helsingfors.
statusFinished

juxt_redupl_intj - hallå, hallå

categoryIntj
FrameNetAttention_getting
definitionUpprepning av interjektion har artighetshöjande funktion vid hälsningsfras. Cx med exklamativer fungerar förstärkande och reduplikationen sker då ofta trefalt eller mer.
structure[Intj= Intj= (Intj= )]
common wordshej1 oj1
internal construction elements
 • Intj: cat=Intj
examples
commentJfr bla_bla_bla
referenceLindström, Jan (1999): Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan. Studier i nordisk filologi 77, Helsingfors.
statusFinished

jämförelse - hon är lika bra som du

typejämförelse
categoryAP
FrameNetEvaluative_comparison
definition[Ett elements]Theme [värde]Property jämförs med ett [standardvärde]Corresponding . De båda värdena kan vara lika eller olika.
structure[AP|AdvPkomp än1 XP] | [lika1 AP|AdvP som1 XP]
keywordsSubjn
internal construction elements
 • Property: cat=AP role=Property
 • Corresponding: cat=XP role=Corresponding
 • lika..1: cat=Adv lu=lika1
 • än..1: cat=Subjn lu=än1
 • som..1: cat=Subjn lu=som1
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

jämförelse.likhet - Popband kan vara precis lika arga som rockband.

typejämförelse
categoryAP
FrameNetEvaluative_comparison
definition[Värdet]Property[ett element]Theme jämförs med ett kontextuellt [standardvärde]Corresponding
structure[så1 |lika1 AP som1 XP]
keywords1 lika1 som1
internal construction elements
 • Marker: other=Marker lu=1
 • Marker: other=Marker lu=lika1
 • Property: cat=AP role=Property
 • som..1: lu=som1
 • Corresponding: cat=XP role=Corresponding
external construction elements
 • Theme: cat=NP
examples
referenceBCxn: Comparison_equality

jämförelse.likhet_pv - lika söt som snäll

typejämförelse
categoryAP
FrameNetDegree
definitionKonstruktionen innebär att två egenskaper hos en enhet jämförs med varandra och ges samma värde. Cx fungerar som predikativ.
structure[lika1 AP1 som2 AP2 ]
keywordslika1 som2
internal construction elements
 • lika..1: lu=lika1
 • Property.1: cat=AP role=Property
 • som..2: cat=Subjn lu=som2
 • Property.2: cat=AP role=Property
external construction elements
 • Entity: cat=NP role=Entity
examples
statusDevelopment

jämförelse.olikhet - Hon är smartare än de flesta

typejämförelse
categoryAP
FrameNetEvaluative_comparison
definition[Ett element]Theme har [ett värde]Property som skiljer sig från värdet hos en jämförd [standard]Corresponding . Standardelementet kan underförstås.
structure[Adj|Advkomp (än2 XP)] | [mer|mindre Adj|Adv (än2 XP)]
keywordsän2
common words"mer" "mindre"
internal construction elements
 • Property: cat=AP,,komp role=Property
 • än..2: cat=Subjn lu=än2
 • Corresponding: cat=XP role=Corresponding
external construction elements
 • Theme: cat=NP
examples
statusDevelopment

jämförelse.polaritet - bättre än nånsin, värre än på länge

typetidsuttryck
categoryAP|AdvP
FrameNetExtreme_point
definition[Maximalt uppnående av en viss egenskap]AP antingen jämfört med [tidigare tidpunkt]PP eller som aldrig tidigare ägt rum alls.
structure[AP|AdvPkomp än PP | AdvP ]
keywordsän1
common wordsnågonsin1
internal construction elements
 • AP: cat=AP,,komp|AdvP,,komp
 • än..1: cat=P lu=än1
 • PP: cat=PP
 • AdvP: cat=AdvP
examples
statusDevelopment

kalenderplacering - förra året, på fredag

typetidsuttryck
categoryNP
FrameNetTemporal_collocation
definition[tidfästningen]Determinerare för en [kalenderenhet]Context avgörs med deiktisk referent.
structure[Det NP]
keywordsförra1 nästa1
common wordsvecka1 månad1 år1 säsong1 termin1 kvartal1 läsår1
internal construction elements
 • Determinerare: other=Determinerare cat=Pn
 • Context: cat=NP role=Context
examples

kalenderplacering_NP.datum - den tredje april

typetidsuttryck
categoryNP
FrameNetCalendric_unit
definitionAdverbiell nominalfras som anger datum.
structure[(den1) RO Nprop ]
keywordsden1
internal construction elements
 • Det: cat=Det,,def,sg,utr lu=den1
 • RO: cat=R,,O
 • Context: cat=NP,,prop role=Context
examples
commentOrdningstalets morfologi utelämnas ofta i informell skrift med siffror men realiseras obligatoriskt i tal.
statusDevelopment

kalenderplacering_NP.dåtid - förra veckan

typetidsuttryck
categoryNP
FrameNetRelative_time
definitionTidfästning till närmast föregående [kalenderenhet]Entity markeras med bestämd form - förutom fall där närmast föregående enhet ingår i samma tidscykel som utgångspunkten; då uttrycker konstruktionen i stället näst närmast föregående enhet (jfr t.ex. "förra fredagen" och "i fredags") .
structure[förra1 NPdef ]
keywordsförra1
common wordsmåndag1 fredag1 sommar1 vinter1
internal construction elements
 • förra..1: cat=Pn lu=förra1
 • Entity: other=Kalenderenhet cat=NP,,def role=Entity
examples
commentJfr kalenderplac_undenhet.genitiv, kalenderplac_undenhet.framtid. Tidsuttryck av typen "den här veckan" utgörs av konstruktion med nominalfras och demonstrativt pronomen.
statusDevelopment

kalenderplacering_NP.framtid - nästa år

typetidsuttryck
categoryNP
FrameNetRelative_time
definitionTidfästning till närmast efterföljande [kalenderenhet]Entity uttrycks i obestämd form - med undantag för fall där närmast efterföljande enhet ingår i samma tidscykel som utgångspunkten; då uttrycker konstruktionen i stället näst närmast efterföljande enhet (jfr t.ex. "nästa måndag" och "på måndag") .
structure[nästa1 NPindef ]
keywordsnästa1
common wordsvecka1 månad1 år1 måndag1
internal construction elements
 • nästa..1: cat=Pn lu=nästa1
 • Entity: other=Kalenderenhet cat=NP,,indef role=Entity
examples
commentJfr kalenderplac_undenhet.genitiv, kalenderplac_undenhet.dåtid
statusDevelopment

kalenderplacering.framtid_på - Vi reser på torsdag

typetidsuttryck
categoryPP
FrameNetTemporal_collocation
definitionTidfästning till närmast efterföljande [tidsenhet]Entity , används om veckodagar.
structure[(nu1) på1 NPprop,indef ]
keywords1
internal construction elements
 • på..1: cat=P lu=1
 • Entity: other=veckodagar cat=NP role=Entity
examples
statusDevelopment

kalenderplacering.genitiv - i torsdags

typetidsuttryck
categoryPP
FrameNetTemporal_collocation
definitionTidfästning till närmast föregående [tidsenhet]Entity . Konstruktionen används om veckodagar, årstider samt vissa traditionella högtider.
structure[i2 Ngen ]
keywordsP
internal construction elements
 • P: cat=P lu=i2
 • Entity: other=veckodagar cat=N,,indef,gen role=Entity
examples
statusDevelopment

Klockslag - Klockan är fem över halv tre.

typetidsuttryck
categoryNP
FrameNetLocation_in_time
definitionVid angivelse av klockslag anges [minuter]Location_T.minut [i förhållande till]P [nästkommande eller närmast föregående hel eller halv timma]Location_T.timma. Vid passerad timma används över, vid nästkommande timma används i.
structure[NP| RG i2| över1 (halv2) NP|RG ]
keywordsi,,2 över,,1 halv1
common wordskvart1
internal construction elements
 • Location_T.minut: cat=N | R,,G role=Location_T
 • P: cat=P lu=i2 | över1
 • Location_T.timma: cat=NP| R,,G role=Location_T
 • Attr: gfunc=Attr cat=Adj lu=halv1
external construction elements
 • VP: cat=VP
examples
statusFinished

kniven_i_lådan - inte den vassaste kniven i lådan

typeöverförd
categoryNP
FrameNetNegation
definitionFigurativ nominalfras i negerad sats med innebörden att [någon]Entity har egenskapen [dum/korkad/inkompetent]Property
structureNeg [Detdef Adjsup Ndef i1 NPdef]
keywordsinte1 den1 i1
common wordsvass1 kniv1 låda1
internal construction elements
 • Neg: cat=Neg lu=inte1
 • Det: cat=Det,,def lu=den1 | de1
 • Property: cat=Adj,,suv role=Property
 • Entity: cat=N,,def role=Entity
 • P: cat=P lu=i1
 • Location: cat=NP,,def role=Location
external construction elements
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • V: cat=V lu=vara1
examples
referenceEhrlemark, Anna (2013). Kniven i lådan. En undersökning av konstruktionen inte [best. artikel] [adjektiv superlativ] [substantiv best. form] i [substantiv best. form]. (Specialarbete) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.
statusDevelopment

kollektiviserande_genitiv - Vi ska på fest hos Svenssons

typegenitiv
categoryNP
FrameNetAggregate
definitionGenitiv används vid egennamn, särskilt om familjer och företag, för att beteckna flertalsbetydelse.
structure[Nprop,gen ]
internal construction elements
 • N.prop: cat=N,,prop,gen
examples
statusFinished

komma_att.resultat - kom att bli den bästa genom tiderna

typekonstruktion
categoryVP
FrameNetCoincidence
definitionVerbförbindelse inledd med [komma]Aux [att]Inf-m om dåtid anger att [en aktion eller ett tillstånd]Event har råkat inträda.
structure[komma1pret/sup att1 VP]
keywordskomma1 att1
common wordsbli1 kalla1
internal construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
 • Aux: gfunc=Aux cat=V,,pret/sup lu=komma1
 • Inf-m: cat=Inf-m lu=att1
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusFinished

komma_NP_till_godo - del av vinsten har kommit samhället till del

typekonstruktion
categoryVP
FrameNetConferring_benefit
definitionKonstruktionen innebär att [någon]Beneficiary åtnjuter [något]Phenomenon .
structure[komma1 NP till1 godo| del| undsättning1 ]
common wordsgodo0 del1 undsättning1
internal construction elements
external construction elements
 • Phenomenon: cat=NP role=Phenomenon
examples
statusDevelopment

komma_ut_av - vad som kommer ut av detta

typeinlärningsfokus
categoryVP
FrameNetCausation
definitionKonstruktionen innebär att [något]Result [blir ett resultat av]komma_ut_av [något annat]Theme.
structure[komma1 ut1 av1]
keywordskomma1
internal construction elements
 • Event: cat=V lu=komma1 role=Event
 • ut..1: cat=Adv lu=ut1
 • av..1: cat=P lu=av1
external construction elements
 • Result: cat=XP role=Result
 • Theme: cat=XP role=Theme
examples
statusDevelopment

komparativ_konditional_bisats - Hon såg ut som om hon tänkte efter.

typebisats
categoryS
FrameNetSimilarity
definitionKonstruktionen fungerar som en komparativ subjunktionsfras. [Propositionen i matrissatsen]Förgrundskomparand jämförs med [propositionen i bisatsen]Bakgrundskomparand .
structure[S som2 om2 Ssub ]
keywordsSubjn
internal construction elements
 • Förgrundskomparand: other=Förgrundskomparand cat=S
 • Subjn: cat=Subjn lu=som_om0
 • Bakgrundskomparand: other=Bakgrundskomparand cat=S,,sub
examples
statusDevelopment

kontrasterande_satsfogning - Medan de gamla affischerna är bra, är de nya intressanta

typeinlärningsfokus
categoryS
FrameNetConcessive
definitionKonstruktionen ger uttryck för en jämförelse där [propositionen i den första satsen]S.1 kontrasteras mot [propositionen i den andra.]S.2
structure[medan2 Ssub,1 (så4) Ssub,2 ]
keywordsmedan2 4
internal construction elements
 • medan..2: cat=Subjn lu=medan2
 • S.1: cat=S,,sub
 • så..4: cat=Subjn lu=4
 • S.2: cat=S,,sub
examples
statusDevelopment

koord_redupl_adv - den kördes om och om igen.

typesamordning
categoryAdvP
definitionUpprepning av adverbial fungerar aspektuellt, eller påverkar aktionens innebörd i fråga om iteration, frekvens eller riktning.
structure[Adv= och1 Adv= (och1 Adv=)]
keywordsoch1
common wordsom4 runt2 igen1
internal construction elements
 • Adv.1: cat=Adv role=Circumstance
 • Activity: cat=VP role=Activity
 • Konj: cat=Konj lu=och1
 • Adv.2: cat=Adv role=Circumstance
 • :
external construction elements
 • Agent: cat=NP
 • Patient: cat=NP
 • Theme: cat=NP
examples
referenceLindström, Jan (1999): Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan. Studier i nordisk filologi 77, Helsingfors.
statusFinished

koord_redupl_adv.komp - fortare och fortare

typesamordning
categoryAP|AdvP
FrameNetChange_position_on_a_scale
definitionUpprepning av komparativa adverbial ger aktionen progressiv innebörd.
structure[Adj|Advkomp,= och1 Adj|Advkomp,= (och1 Adj|Advkomp,= )]
keywordsoch1
common wordsmer1 stor1 längre1
internal construction elements
 • Activity: cat=VP role=Activity
 • Circumstance: cat=AdvP,,komp role=Circumstance
 • Konj: cat=Konj lu=och1
external construction elements
 • Agent: cat=NP
 • Patient: cat=NP
examples
referenceLindström, Jan (1999): Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan. Studier i nordisk filologi 77, Helsingfors.
statusFinished

Landmark

typeRole
FrameNetLandmark@Trajector-Landmark
definitionDen stabila punkten när företeelser relateras, den andra är Trajector.
commentLandmark (lm) och trajector (lm) används i kognitiv grammatik och semantik för att fånga det stabila objekt som bildar utgångspunkt respektive relaterat objekt. Vid vanlig förflyttning är Source, Object o.s.v. lämpligare som roll.

lite_av_en_NP - lite av en spjuver

typeliknelse
categoryNP
FrameNetSimilarity
definitionKonstruktionen innebär att [en enhet]Theme [har]State ett visst, men möjligen begränsat, mått av [en egenskap som är framträdande hos en annan enhet]Property som betecknas av en NP.
structure[lite2 av1 Det NPsg,indef ] | [något av1 Det NPsg,indef ]
keywordslite2 av1
common wordsvara1 bliva1
internal construction elements
 • Property: cat=NP,,sg,indef role=Property
 • lite..2: cat=Pn lu=lite2
 • "något": other="något" cat=Pn
 • av..1: cat=P lu=av1
 • Det: cat=Det,,sg,indef
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • State: cat=VP role=State
examples
statusFinished

Location

typeRole
FrameNetGround@Locative_scenario
definitionRumslig befintlighet

Locative

typeRole
FrameNetLandmark@Trajector-Landmark
definitionSource, Path, Goal, och ev. andra roller som uttrycker referenspunkter för en förflyttning eller befintlighet, d.v.s. landmärken, i relation till ett fokuserat objekt, d.v.s. ett Object om det rör sig om något som förflyttas, eller ett Theme i många andra situationer.

lokativt_objekt - Lisa sprang ett marathon

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetMotion
definitionngn/ngt rör sig, på ett viss distans, i ett visst event, i en viss riktning, med ett hjälpmedel, eller i förhållande till en referenspunkt.
structure[V NP]
common words1 springa1 hoppa1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Instrument: cat=NP role=Instrument
external construction elements
 • Theme: other=FE: Theme cat=NP role=Theme
statusDevelopment

långt_ifrån_AP/AdvP - långt ifrån klar

typeinlärningsfokus
categoryAP|AdvP
FrameNetDegree
definition
structure[långt ifrån1 AP | AdvP]
internal construction elements
 • Quantitative: cat=Adv,,neutr lu=lång1 role=Quantitative
 • ifrån..1: cat=P lu=ifrån1
 • Property: cat=AP | AdvP role=Property
examples
statusDevelopment

låta_sig_verbas - låta sig luras, låta sig bli lurad

typereflexiv
categoryVP
FrameNetGrant_permission
definitionKonstruktionen innebär att [någon]Patient , mer eller mindre avsiktligt, utsätter sig för [en handling]Activity . Handlingen kan uttryckas med sk s-passiv eller bli-passiv
structure[låta1 Pnrefl VPpass,inf ]
keywordslåta1 Pn.refl
common wordslura1
internal construction elements
 • låta..1: cat=VP lu=låta1
 • Pn,,refl: cat=Pn,,refl
 • Activity: cat=VP,,pass,inf role=Activity
external construction elements
 • Patient: cat=NP role=Patient
examples
statusDevelopment

lägga_upp_NP - lägga upp en plan

typeinlärningsfokus
categoryVP
FrameNetPurpose
definition[Någon]Agent utformar [en plan, schema e.d. som har ett långsiktigt syfte]Result.
structure[lägga2 upp1 NP]
keywordslägga2 upp1
internal construction elements
 • V: cat=V lu=lägga4
 • Result: cat=NP role=Result
 • Pt: cat=Pt lu=upp1
external construction elements
 • Agent: cat=NP | Pn role=Agent
examples
statusDevelopment

Manner

typeRole
FrameNetManner@Process
definition[Sätt]Manner på vilket en [handling]Event utförs.
commentMethod is a special case of Manner.

Material

typeRole
FrameNetResource@Expend_Resource
definition[Enhet]Entity som förbrukas genom [handling]Activity .
commentIbland är Requirement ett bättre alternativ (innefattar även Instrument).

medial_refl - Den buktar sig

typereflexiv
categoryS
definitionCx innebär att predikationsbasen inte styr handlingen utan är den som utsätts för densamma.
structure[NPi V Pnrefl,i ]
keywordsPn.refl
common wordsforma1 bukta1
internal construction elements
 • Patient: cat=NP role=Patient
 • Activity: cat=VP role=Activity
 • Pn.refl: cat=Pn,,refl
examples
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusDevelopment

mellan_X_och_Y.skala - mellan Ystad och Haparanda

typerumsuttryck
categoryPP
FrameNetInterior_profile_relation
definitionKonstruktionen fokuserar en dimension mellan två ändar längs en skala.
structure[mellan1 XP1 och1 XP2 ]
keywordsmellan1
internal construction elements
 • mellan..1: cat=P lu=mellan1
 • XP.1: cat=XP
 • och..1: cat=Konj lu=och1
 • XP.2: cat=XP
examples
statusDevelopment

men_inte_så_att_X - Mycket men inte så att det stör

typekoncessiv
categoryAdvP
FrameNetConcessive
definitionKonstruktionen ger uttryck för att ett tillstånd inte har tillräckligt hög grad av en viss egenskap för att resultera i den proposition som uttrycks i [bisatsen]S .
structure[men1 inte11 att2 ] S
internal construction elements
 • men..1: cat=Konj lu=men1
 • inte..1: cat=Adv lu=inte1
 • så..1: cat=Adv lu=1
 • att..2: cat=Subjn lu=att2
external construction elements
 • S: cat=S,,sub
examples
commentJämför med koncessiv i SAG: "De reformer han har föreslagit är, om än djärva med sovjetiska mått mätt, knappast ett språng mot demokrati."
statusDevelopment

men_V_då - Men sluta då!

typeattityd
categoryS
FrameNetRequest
definitionKonstruktionen är en imperativ som omfattar en viss otålighet hos talaren.
structure[men1 VPimp1]
keywordsmen1 1
common wordssluta1
internal construction elements
 • men..1: cat=Subjn lu=men1
 • imp: cat=VP,,imp role=Action
 • då..1: cat=Adv lu=1
 • då..1: cat=Adv lu=1
external construction elements
 • Beneficiary: cat=NP role=Beneficiary
examples
statusFinished

Method

typeRole
FrameNetMeans@Means
definitionSärskilt delförlopp
commentMethod is a special case of Manner.

multiplicering_dimension - två gånger tre centimeter

typeformel
categoryNP
FrameNetDimension
definition[Måtten]Property[en enhets]Theme [dimensioner]Entity uttrycks med samordnande [gånger.]Konj
structure[RG gånger RG (gånger RG ) NP]
keywords"gånger"
internal construction elements
 • Property: cat=R,,G role=Property
 • "gånger": other="gånger" cat=Konj
 • Entity: cat=NP role=Entity
external construction elements
 • Theme: cat=NP
examples
statusFinished

multiplicering_mängd - tre varv gånger tusen meter

typeformel
categoryNP
FrameNetQuantity
definitionMultiplicering av två mängdenheter uttryckt med [gånger]"gånger" anger sammanlagd [mängd]Property av en av [enheterna]Entity .
structure[NP1 gånger NP2]
keywords"gånger"
common wordsvarv1, kilometer1 krona1,
internal construction elements
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • "gånger": other="gånger" cat=Konj
 • Property: cat=R,,G role=Property
examples
statusDevelopment

mycket_X_och_lite_Y - mycket snack och lite verkstad

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetAccomplishment
definitionOmdöme om någon som utger sig för att kunna prestera mer än den får gjort.
structure[mycket1 N1 och1 lite1 N2]
keywordsmycket1 och1 lite1
common wordsmycket_snack_och_lite_verkstad1 snack1 verkstad1
internal construction elements
 • mycket: cat=Adj lu=mycket1
 • N,,1: other=Evokes: Communication_manner/Chatting cat=N
 • och: cat=Konj lu=och1
 • lite: cat=Adj lu=lite1
 • N,,2: cat=N
examples
statusDevelopment

många_strängar_på_sin_X - många strängar på sin lyra

typeöverförd
categoryNP
FrameNetExpertise_positive
definition[Någon]Theme har [en mängd]Quantitative talanger
structure[mängd strängar1 Pnposs NPindef ]
keywordssträngar 1
common wordslyra1 många
internal construction elements
 • Quantitative: cat=Adv role=Quantitative
 • "strängar": other="strängar" cat=N,,pl,indef lu=sträng1
 • på..1: cat=P lu=1
 • Pn.poss: cat=Pn,,poss
 • Musikinstrument: cat=NP
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

mått_plus_adj - två meter lång

typeformel
categoryAP
FrameNetMeasures
definitionEn [måttsenhet]Quantitative som tillsammans med ett [relativt adjektiv]Property bildar en adjektivfras.
structure[RG Npl Adj] NP
common wordsmeter1, hög1 kilo1, tung1 mil1, bred1
internal construction elements
 • Quantitative: cat=NP role=Quantitative
 • Property: cat=Adj,,pos role=Property
external construction elements
 • NP: cat=NP
examples
commentMåttsenheten uttrycks i enskilda fall med morfologiskt singularis även om antalet är fler än en.
statusFinished

mått_plus_PP - tre meter i diameter

typeformel
categoryAP
FrameNetDimension
definitionCx består av en [måttsenhet]Entity som tillsammans med en [prepositionsfras]Property bildar en adjektivfras.
structure[AP]
common wordsi2, diameter1
internal construction elements
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • Property: cat=PP role=Property
external construction elements
 • Item: cat=NP
examples
statusDevelopment

nominal_bisats_som_attribut - den glada nyheten att norden nu har två länder som kan spela fotboll

typebisats
categoryNP
FrameNetAttributes
definitionNarrativ (vanligen att-inledd) eller interrogativ (vanligen om- eller när-inledd) bisats kan fungera som attribut till vissa abstrakta substantiv i bestämd form.
structure[NPdef Ssub ]
internal construction elements
 • Theme: cat=NP,,def role=Theme
 • Bisats: other=narrativ eller interrogativ cat=S,,sub
examples
statusDevelopment

nominal_som_adjektiv - Det låter väldigt 70-tal

typekonstruktion
categoryAP
FrameNetAttributes
definitionKonstruktionen innebär att substantiv kan användas som adjektiv, framförallt predikativt. Nominalet föregås vanligen av ett adverb.
structure[Nindef,sing]
internal construction elements
 • Property: cat=NP,,indef,sg role=Property
external construction elements
 • Entity: cat=NP role=Entity
examples
commentJfr NP_som_AP
statusFinished

nominal_som_adverbial - Måste han verkligen jobba fredag kväll?

typetidsuttryck
categoryAdvP
FrameNetTemporal_collocation
definitionNominalfras fungerar som tidsadverbial.
structureVP [NP]
internal construction elements
 • Goal_T: cat=NP role=Goal_T
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusDevelopment

NP - en stor nyckelknippa i andra lådan uppifrån

typekategori
categoryNP
definitionReferentiell konstruktion med substantiviskt eller pronominellt huvudord samt eventuella bestämningar.
structure[(Det) (R|Pn) (AP) N (XP)] | [Pn|Nprop (XP)]
internal construction elements
 • Huvud: gfunc=Huvud cat=N|Pn
 • Det: gfunc=Det cat=Det
 • R|Pn: gfunc=Attr cat=R|Pn
 • AP: gfunc=Attr cat=AP
 • XP: gfunc=Attr cat=XP
statusDevelopment

NP_definit.demonstrativ - den här boken

typekategori
categoryNP
definitionNominalfras med utpekande betydelse.
structure[den2 | den_här1 | den_där1 Ndef ] | [denna1 N]
keywordsden2 den_här1 den_där1 denna1
internal construction elements
statusDevelopment

NP_definit.enkel - basisten

typekategori
categoryNP
definitionSyftar på någonting känt eller härledbart (≈du vet vilken jag menar).
structure[(*Det) (*Attr) Ndef ]
internal construction elements
 • Huvud: gfunc=Huvud cat=N,,def
commentJfr NP_definit.modifierad
statusDevelopment

NP_definit.modifierad - den nya skivan

typekategori
categoryNP
definitionSyftar på någonting känt eller härledbart (≈du vet vilken jag menar). Vid konstruktion med framförställt attribut markeras definithet med såväl framförställd bestämd artikel som bestämd form på frasens huvudord och attribut.
structure[Detdef Attrdef Ndef ]
internal construction elements
 • Det: gfunc=Det cat=Det,,def
 • Attr: gfunc=Attr cat=[R|Pn|AP],,def
 • Huvud: gfunc=Huvud cat=N,,def
commentJfr NP_definit.enkel och NP_definit.namn
statusDevelopment

NP_definit.namn - svarta änkan

typekategori
categoryNP
definitionNominalfras med namnkaraktär konstrueras utan framförställd artikel
structure[ (Attrdef ) Ndef ]
internal construction elements
 • Attr: gfunc=Attr cat=AP,,def
 • Huvud: gfunc=Huvud cat=NP,,def
commentJfr NP_definit.modifierad
statusDevelopment

NP_definit.possessiv - hennes bror

typekategori
categoryNP
definitionI definit nominalfras med possessivt attribut står huvudordet i obestämd form.
structure[[Pnposs | NPgen ] Nindef ]
internal construction elements
 • Det: gfunc=Det cat=Pn,,poss | NP,,gen
 • Huvud: gfunc=Huvud cat=N,,indef
statusDevelopment

NP_distans - Jag springer en runda

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetSelf_motion
definitionngn rör sig en viss sträcka, under en viss tid, i ett event.
structure[V NP]
common wordsspringa1 1 stund1 varv1
internal construction elements
 • Distance: other=FE: Distance, Duration cat=NP role=Distance
 • Activity: cat=V role=Activity
external construction elements
 • Theme: other=FE: Self_mover cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

NP_ensam - finansministern ensam representerar en stor del av marknaden

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetProper_reference
definition[Nominalfrasen]Agent innehåller ett [ensamt predikativt attribut]Property .
structure[NP ensam1]
keywordsProperty
internal construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
 • Property: cat=Adj lu=ensam1 role=Property
examples
 • Frågan är bara om det är [ [kommunen]Agent [ensam]Property ]NP_ensam som skall driva en sådan eller om det finns möjlighet att driva den i samarbete med andra .
 • På Madeira tar [ [Emma]Agent [ensam]Property ]NP_ensam hand om resenärerna .
 • Eftersom [ [Jarl Kulle]Agent [ensam]Property ]NP_ensam köpte gården , som i dag är värd drygt tio miljoner kronor
commentJfr Predikativt_attribut.particip
referenceSAG Nominalfraser § 53
statusDevelopment

NP_ensam.predikativt_attribut - Stina ensam tar över

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetProper_reference
definition[Adjektivet ensam]ensam..1 fungerar som predikativt attribut utan bestämningar. Konstruktionen innebär att [någon eller något]Theme bara i kraft av sig själv åstadkommer något. Kan användas om icke-animata ting eller fenomen som metaforiskt erhåller ett visst mått av agentivitet.
structure[NP ensam1 ]
keywordsensam1
internal construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • ensam..1: cat=Adj lu=ensam1
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
commentJfr Flerledad_fras_predikativ.själv
statusFinished

NP_för_NP - dag för dag

typeiteration
categoryNP
FrameNetSequence
definitionNP_för_NP uttrycker att [någon eller något]Actant [behandlar]Event [ [varje exemplar av NP:n]Phenomenon för sig och att detta upprepas. ]NP_för_NP
structure[NP= för1 NP= ]
keywordsför1
internal construction elements
 • Phenomenon: cat=NP role=Phenomenon
 • Phenomenon: cat=NP role=Phenomenon
 • för..1: cat=P lu=för1
external construction elements
 • Actant: cat=NP role=Actant
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusDevelopment

NP_i_genitiv.skalangivelse - Tio meters höjd

typeformel
categoryNP
FrameNetMeasures
definition[Genitivfrasen]Quantitative anger ett värde på en skala som uttrycks av [nominalfrasen]Enhet .
structure[NPindef,gen NP]
keywordsQuantitative
internal construction elements
 • Quantitative: cat=NP,,indef,gen role=Quantitative
 • Enhet: other=Enhet cat=NP
external construction elements
 • SoA: other=SoA cat=VP
examples
commentJfr NP_i_genitv.tidsangivelse
statusFinished

NP_i_genitiv.tidsangivelse - tre veckors semester.

typetidsuttryck
categoryNP
FrameNetMeasure_duration
definition[Genitivfrasen]Quantitative uttrycker längden i tid för [den händelse som anges av nominalfrasen]Theme .
structure[NPindef,gen NP]
keywordsQuantitative
internal construction elements
 • Quantitative: cat=NP,,indef,gen role=Quantitative
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
commentJfr NP_i_genitiv.skalangivelse
statusFinished

NP_indefinit - ett lärkträd

typekategori
categoryNP
definitionSyftar på en (i normalfallet) specifik referent som inte antas vara känd av mottagaren.
structure[Detindef Nsg,indef] | [Npl,indef]
internal construction elements
 • Huvud: gfunc=Huvud cat=N,,indef
 • Det: gfunc=Det cat=Det,,indef
statusDevelopment

NP_instrument - Stina hoppade Bingo Star

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetOperate_vehicle
definitionngn rör sig med ett fordon
structure[V NP]
common wordshoppa1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Instrument: other=FE: Means cat=NP role=Instrument
external construction elements
 • Theme: other=FE: Theme cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

NP_med_sina_NP - Alingsås med sina caféer

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetDistinctiveness
definitionEgenskapsbäraren i denna konstruktion karaktäriseras genom en eller flera samordnade nominalfraser som ingår i prespositionsfrasen. De framträdande egenskaperna hos dessa nominalfraser utgör karakteristika hos Egenskapsbäraren.
structure[NP1 med Pnposs NP2 (och NP3 )]
keywordsmed1
internal construction elements
 • Egenskapsbäraren: cat=NP role=Theme
 • med..1: cat=P lu=med1
 • Pn.poss: cat=Pn,,poss
 • Karakteristika: cat=NP role=Property
 • Konj: cat=Konj lu=och1
 • Karakteristika.2: cat=NP role=Property
examples
statusDevelopment

NP_naken - åka tåg, vara lokförare

typekategori
categoryNP
definitionNominalfras konstrueras utan artikel vid syftning på en kategori snarare än på specifika individer.
structure[(*Det) Nindef ]
internal construction elements
 • Huvud: gfunc=Huvud cat=N,,indef
statusDevelopment

NP_NP - Min son en tjuv?

typesatsförkortning
categoryS
definitionKonstruktionen utgör en mening av huvudsatstyp, trots att ett finit verb saknas. Uttrycker expressivitet i någon mån.
structure[NP1 NP2 ]
internal construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Property: cat=NP role=Property
examples
statusDevelopment

NP_PcP - Rökning förbjuden

typeparticip
categoryS
definitionKonstruktionen utgör en mening bestående av två led, en nominalfras samt en particip- eller adjektivfras. Konstruktionen kan liknas vid en huvudsats trots att ett finit verb saknas.
structure[NP PcP|AP]
internal construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Property: cat=PcP|AP role=Property
examples
statusDevelopment

NP_som_AP - Det här låter lite sommar

typekonstruktion
categoryNP
FrameNetAttributes
definitionNP används med funktionen av en AP, där speciella egenskaper eller konnotationer till NP:n får utgöra det adjektiviska.
structure[lite1 NP]
keywordslite1
common wordssommar
internal construction elements
 • "lite": cat=Adv,,pos lu=lite1 role=Quantitative
 • NP: cat=NP role=Theme
external construction elements
examples
commentJfr nominal_som_adj
statusFinished

NP_väg - Jag hoppade ett dike

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetMotion
definitionngn rör sig över eller förbi en förhållningspunkt
structure[V NP]
common wordshoppa1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Path: other=FE:Path cat=NP role=Path
external construction elements
 • Theme: other=FE: Theme cat=NP role=Theme
statusDevelopment

NP_vägverb - Vi passerade kyrkan.

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetMotion
definitionNågon rör sig från en utgångspunkt, till en slutpunkt eller i förhållande till en referenspunkt.
structure[V NP]
common wordspassera1 äntra1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Path: other=FE: Path cat=NP role=Path
 • Source: other=FE: Source cat=NP role=Source
 • Goal: other=FE: Goal cat=NP role=Goal
external construction elements
 • Theme: other=FE: Theme cat=NP role=Theme
examples
statusDevelopment

NP:n_är_den - Saken är den att jag faktiskt är ganska blyg.

typekonstruktion
categoryS
definitionNP:n är den att-konstruktionen inleder ett påstående som kan uppfattas som något som för den som yttrar det är lite problematiskt att säga eller omfattar sådant som måste tillstås.
structure[NPdef,sg vara1 den1]
keywordsSituation
common wordssaken problemet grejen situationen
internal construction elements
 • Situation: cat=NP,,sg,def role=Situation
 • State: cat=V lu=vara1 role=State
 • Theme: cat=Pn lu=den1 role=Theme
external construction elements
 • Concerning: cat=S lu=att2 role=Concerning
examples
statusDevelopment

N-vägra - vapenvägra

typesammansättning
categoryV
FrameNetAgree_or_refuse_to_act
definitionEn sammansättningskonstruktion med verbet vägra som [efterled]vägra och ett nominellt [förled]det_som_vägras som beskriver vad [någon]vägrare vägrar.
structure[N+vägra1]
keywordsvägra1
common wordsmat1 vapen1
internal construction elements
 • det_som_vägras: other=förled cat=N
 • vägra: other=efterled, Evokes: Agree or refuse to act cat=V lu=vägra1
external construction elements
 • vägrare: cat=N role=Agent
examples
 • [ [Mat]det_som_vägras [vägra]vägra ]N-vägra
 • [Det lilla sockergrynet]vägrare [matvägrade]N-vägra för första gången i samband med en ilsk maginfluensa .
 • [Jag]vägrare har även hunnit med att [jobbvägra]N-vägra ett pass
 • [vänstersidan]vägrare har man också överseende med civil olydnad, men då handlar det om att [vapenvägra]N-vägra , eller att sabotera för storföretag .
 • Känner fler [tjejer]vägrare som kan [pussvägra]N-vägra på grund av sådana småsaker som … spilld mjölk .
statusDevelopment

något_X

typeinlärningsfokus
categoryXP
definition[något..1 X] innebär att det är obekant vilket elle vilket slags [X]Theme som avses.
structure[något1X]
keywordsnågon1
common wordsslag1
internal construction elements
 • Pn.def: cat=Pn,,def lu=någon1
 • Theme: cat=X role=Theme

när_jag_säger_x_menar_jag_y - när jag säger arg menar jag ursinnig

typekonstruktion
categoryS
FrameNetStatement
definitioncx:en används ofta som en förklaring till tidigare sats och betyder att ett av ledens betydelse omdefinieras från gängse betydelse till en annan.
structure[när jag säger XP menar jag XP]
keywordsnär menar
internal construction elements
 • Konj: cat=Konj lu=när1
 • Actor: cat=Pn,,sg lu=jag1 role=Actor
 • Action: cat=V,,pres lu=säga1 role=Action
 • Action: cat=V,,pres lu=mena2 role=Action
 • Theme: cat=XP role=Theme
 • Function: cat=XP role=Function
 • Actor: cat=Pn,,sg lu=jag1 role=Actor
examples
statusDevelopment

nörd-konstruktion - språknörd

typeordbildning
categoryN
FrameNetExpertise_negative
definition[Någon]Egenskapshållare med stort [specialintresse]Specialintresse . Sammansättningskonstruktion med två nominala led N+N, där förledet beskriver specialintresset, och efterledet beskriver egenskapshållaren.
structure[N+N]
common wordsnörd1 data2 teknik1 freak1
internal construction elements
 • Specialintresse: other=Specialintresse, förled, Evokes: Topic cat=N
 • Egenskapshållare: other=Egenskapshållare, efterled cat=N
examples
 • Det här är till alla mina fellow [grammatiknördar]nörd-konstruktion där ute.
 • Bara en vanlig tjej med brinnande intresse för korrekt språk. [grammatikfreak]nörd-konstruktion kan man nog säga.
 • Och jag får ursäkta mig till er [grammatikbögar]nörd-konstruktion där ute.
 • Nu har [TV-nörden]nörd-konstruktion i mig blivit trött ock tillfredsställd, han måste få sova.
 • Mycket rolig tjej och tillräckligt störd för att passa mig och de [bloggdårar]nörd-konstruktion jag börjat umgås med.
commentEfterledet kan utgöras av (åtminstone) fem olika semantiska typer: A) Mentalt tillstånd (idiot, psyko, dåre), B) Social status (tönt, nörd, fåne), C) Sexualitet (bög, hora,luder), D) Creature (freak, monster,apa), E) Narkoman (punkare, junkie, knarkare).
statusDevelopment

oavgränsad_aktion.i - Arbetet med översiktsplanen har pågått i flera år.

typetidsuttryck
categoryPP
FrameNetMeasure_duration
definitionPrepositionsfrasen uttrycker oavgränsad aktionsart för [handlingen]Event .
structure[i2 NP]
keywordsP
common wordsflera1
internal construction elements
 • P: cat=P lu=i2
 • Path_T: cat=NP role=Path_T
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusFinished

Object

typeRole
FrameNetTheme@Motion
definitionEnhet som förflyttas genom handling
commentObject är den prototypiska Trajector-rollen, notera att det är Theme som täcker in en Trajector som inte ingår i en förflyttning.

objektsförflyttning - Örjan knuffade lådan nerför trappan

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetCause_motion
definitionnågon orsakar att ngn/ngt rör sig, på ett visst sätt, i en riktning, till eller mot en slutpunkt, från en utgångspunkt, eller i förhållning till en punkt.
structure[V (adv) NP (advl)]
common wordsputta1 knuffa1 placera1
internal construction elements
 • Theme: other=FE: Theme cat=NP role=Theme
 • Direction: other=FE: Direction cat=Adv role=Direction
 • Goal: other=FE: Goal cat=PP role=Goal
 • Source: other=FE: Source cat=PP role=Source
 • Path: other=FE: Path cat=PP role=Path
 • Activity: cat=V role=Activity
external construction elements
 • Agent: other=FE: Agent cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

objektsundertryckande_reflexiv - meddela sig via mobilen

typereflexiv
categoryVP
definitionKonstruktionen innebär att reflexiven undertrycker objektets innehåll.
structureNPi [V Pnrefl,i ]
keywordsrefl
common wordsmeddela1 precisera1 publicera1
internal construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Pn.refl: cat=Pn,,refl
examples
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusDevelopment

och_vilka_NP_sen - och vilka stövlar sen!

typekonstruktion
categoryS
FrameNetExemplar
definitionKonstruktionen används ofta efter ett föregående NP-led och indikerar att det är en exceptionell variant av denna NP som är aktuell
structure[och1 vilken1 NPindef se(da)n]
keywordsKonj Adv
internal construction elements
 • Konj: cat=Konj lu=och1
 • Evaluation: cat=Pn lu=vilken1 role=Evaluation
 • Theme: cat=NP,,indef role=Theme
 • Adv: cat=Adv lu=sedan1
examples
statusFinished

om_inte_X_så_i_alla_fall_Y - om inte arg så i alla fall ganska irriterad

typekonstruktion
categoryS
definitionKonstruktionen har fokuserande funktion. Talaren markerar att propositionen framförallt gäller för det [sistnämnda ledet]Fokuserat_led.
structure[om2 inte1 XP11 AdvP XP2]
keywordsom2 inte1 1
internal construction elements
 • Subjn: cat=Subjn lu=om2
 • Neg: cat=Neg lu=inte1
 • Event: cat=VP role=Event
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • Property: cat=AP role=Property
 • Fokuserat_led: other=Fokuserat_led cat=XP
 • AdvP: cat=AdvP
 • så..1: cat=Adv lu=1
examples
statusFinished

om_inte_x_så_y - om inte gigantisk så åtmintsone rymlig

typerelation
categoryAP
definitionCx anger en jämförelse, där det [förra ledet]Theme antyds, men tonas ned, eller görs mindre akut, till att omformuleras som [det senare.]Function
structure[om2 inte1 XP så1 åtminstone1 | i_alla_fall1 XP]
keywordsSubjn negation
common wordsåtminstone1 i_alla_fall1
internal construction elements
 • Subjn: cat=Subjn lu=om2
 • inte..1: lu=inte1
 • Theme: cat=XP role=Theme
 • Function: cat=XP role=Function
 • Adv: cat=Adv lu=1
examples
statusDevelopment

om_inte.adv - om inte tidigare

typekontrast
categoryAdvP
definitionKonstruktionen är en elliptisk fras som korrelerar med och kontrasterar föregående sats. Konstruktionen uttrycker talarens värdering och modifiering av innehållet i den föregående satsen.
structureVP [om3 inte1 AdvP]
keywordsom3 inte1
common wordsfler1 mer1
internal construction elements
 • om..3: cat=Subjn lu=om3
 • inte..1: cat=Neg lu=inte1
 • Modifierare: other=Modifierare cat=AdvP
external construction elements
 • Korrelat: cat=VP role=Event
examples
statusDevelopment

om_inte.wh-sats - vem passar bäst om inte Karin

typekonstruktion
categoryNP
definitionKonstruktionen används i [kvesitiva huvudsatser]S.wh för att markera att [den efterföljande nominalfrasen]Entity (i sammanhanget) har en förvånande eller någon form av anmärkningsvärd eller förstärkt egenskap.
structureSinterrog. [om3 inte1 NP]|Sinterrog. [om3 inte1 AP]
keywordsom3 inte1
internal construction elements
 • om..3: cat=Subjn lu=om3
 • inte..1: cat=Neg lu=inte1
 • Entity: cat=NP role=Entity
 • Property: cat=AP role=Property
external construction elements
 • S.wh: cat=S,,wh
examples
statusDevelopment

om_jag_så_ska - om jag så ska göra det själv

typebisats
categoryVP
FrameNetAttempt_means
definition
structureS [om2 Pn så1 VP]
keywordsom2 1
common wordsjag1
internal construction elements
 • om..2: cat=Subjn lu=om2
 • Actor: cat=Pn role=Actor
 • så..1: cat=Adv lu=1
 • Action: cat=VP role=Action
external construction elements
 • Proposition: cat=S
examples
statusDevelopment

om.desiderativ - Om vi ändå kunde åka på semester!

typekonjunktiv
categoryS
FrameNetDesirable_event
definitionSats inledd med ["om"]om..2 fungerar som huvudsats med desiderativ betydelse. Satsen har [bisats-struktur (af)]S.sub och finitet har vanligen tempusförskjutning eller konjunktiv.
structure[om2 Ssub ]
keywordsom2
common wordsändå1 bara1
internal construction elements
 • om..2: cat=Subjn lu=om2
 • S.sub: cat=S,,sub
examples
statusDevelopment

P_NP.plats - Vi träffas på Stortorget, det låg runt hörnet, de bor i stan, lilla huset på prärien

typeinlärningsfokus
categoryPP
FrameNetLocative_relation
definition[Något händer]Event / [något eller någon]Theme [finns]State [ [i relation till]P [en viss plats]Location ]P_NP.plats. Generellt mönster för platsangivelse i form av prepositionsfras.
structureNP (VP) [P NP]
keywordsP
common words1 i1
internal construction elements
 • P: cat=P
 • Location: cat=NP role=Location
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • State: cat=VP role=State
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusDevelopment

P_NP.tid - vi sprang i en timme, vi sprang en mil på en timme, vi sprang iväg efter en timme, vi ska ut och springa om en timme

typetidsuttryck
categoryPP
FrameNetTemporal_collocation
definition[Något händer]Event [ [i relation till]P [en viss]Quantitative [tidsperiod]Landmark_T ]P_NP.tid. Generellt mönster för tidsangivelse i form av prepositionsfras.
structure[P RG |Pn NP]
keywordsP
internal construction elements
 • P: cat=P
 • Quantitative: cat=R,,G|Pn role=Quantitative
 • Landmark_T: cat=NP role=Landmark_T
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusDevelopment

Part

typeRole
FrameNetPart@Part_whole & Set_of_interrelated_entities
definition[Del]Part i visst [system]System
internal construction elements
 • Part: role=Part

passiv - maten åts upp

typepassiv
categoryS
definitionCx uttrycker passiv egenskap hos satsen. Subjektet utgörs av typisk objektsroll medan agensen optionellt uttrycks med av-inlett adverbial.
structure[NP VPpass (PP)]
common wordsskriva1 spela2
internal construction elements
 • Patient: cat=NP role=Patient
 • Object: cat=NP role=Object
 • Activity: cat=VP,,pass role=Activity
 • Agent: cat=PP role=Agent
external construction elements
 • Circumstance: cat=AdvP
examples
commentPassiv egenskap kan också uttryckas med hjälpverb (perifrastisk passiv). Varianten med s-suffix är den vanligaste.
statusDevelopment

passivV_som_AP/NP - betraktas som tråkig

typepassiv
categoryVP
FrameNetCategorization
definitionCxn beskriver en [egenskap]Evaluation som [tillskrivs]V.pass något eller någon enligt någon annan.
structure[Vpass som1 AP | NP]
internal construction elements
 • V.pass: cat=V,,pass
 • Pn: cat=Pn lu=som1
 • Evaluation: cat=AP | NP role=Evaluation
examples
statusDevelopment

Path

typeRole
FrameNetPath@Motion
definitionRörelse/färd [längs någon väg]Path , skenbar eller verklig, som leder genom/förbi/runt något.

Patient

typeRole
FrameNetEntity@Undergo_change
definition[Enhet]Entity som förändras genom [handling]Event .

Phenomenon

typeRole
FrameNetTopic@Mental_activity | Content@Mental_activity
definitionFöremål för mentalt förlopp

Pn_blir_nästan_Adj - Man blir nästan mörkrädd när man läser om skolpolitiken.

typekonstruktion
categoryS
FrameNetDegree
definitionCx:n används ofta för att markera att [adjektivet]Result används som ett understatement eller en överdrift, dvs. den som yttrar utsagan blir inte " [nästan]Quantitative " [Adj]Result, utan faktiskt [Adj]Result eller så är [Adj]Result alltför starkt i sammanhanget.
structure[Pn bli1 nästan1 Adj Ssub ]
keywordsQuantitative
common wordsmörkrädd tårögd löjligt
internal construction elements
 • Undergoer: cat=Pn role=Undergoer
 • bli..1: cat=V lu=bli1
 • Result: cat=Adj role=Result
 • nästan..1: cat=Adv lu=nästan1
external construction elements
 • Cause: cat=S role=Cause
 • Subjn: cat=Subjn
examples
statusDevelopment

precis_överallt - Jag är precis slut!

typeinlärningsfokus
categoryAP|AdvP
FrameNetDegree
definition"precis" som bestämning till ett adjektiv/adverb innebär att detta adjektiv förekommer i hög grad.
structure[precis1 Adj | Adv]
keywordsprecis1
internal construction elements
 • Quantitative: cat=Adv lu=precis1 role=Quantitative
 • Theme: cat=Adj | Adv role=Theme
examples
statusDevelopment

pred_som - Smart som hon är

typekonstruktion
categoryS
definitionKonstruktionen utgörs av [ett huvud (AP, även NP)]Property med en som-bisats som bestämning. Satsen utgör ett fritt (icke-restriktivt) predikativ i den överordnade satsen till vilken den har en (mer eller mindre) kausal eller koncessiv relation. Predikationsbasen i konstruktionen är (vanligtvis) koreferentiellt med predikationsbasen i den överordnade satsen.
structure[AP|NP som1 Pn vara1|bli1 ] S
keywordssom1
common wordsvara1 bli1
internal construction elements
 • Property: cat=AP|NP role=Property
 • som..1: cat=Subjn lu=som1
 • Pn: cat=Pn
 • V: cat=V lu=vara1 | bli1
examples
 • [ [Dum]Property [som]cee [jag]Pn [var]V ]pred_som så sålde jag den.
 • Sen när vi skulle ta oss en matbit, [ [hungriga]Property [som]cee [vi]Pn hade [blivit]V ]pred_som , ja då var det stängt.
 • Och den alerta läsekretsen i form av Birgitta Hylin i Solna gav snabbt besked, [ [vismänniska]Property [som]cee [hon]Pn [är.]V ]pred_som
commentKonstruktionens huvud kan ha bestämningar i form av PP som ofta uttrycks i bisatsens slutfält.
referenceKollberg, Linus (2010): Fritt predikativ eller kausal bisats? En beskrivning av Pred+som-konstruktionen i svenska språket. (C-uppsats) Inst f svenska språket, Göteborgs universitet
statusFinished

Predikativt_attribut.particip - en diktsamling skriven av Munro

typeparticip
categoryNP
definitionKonstruktionen utgörs av [ett nominal]Theme med efterställt attribut i form av participfras. [Participfrasen]Predikativ har i sin tur [en efterställd bestämning]PP .
structure[NP Pc PP]
keywordsPredikativ
internal construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
 • Predikativ: cat=Pc
 • PP: cat=PP
examples
commentJfr NP_ensam
statusDevelopment

prep_denna/detta_genitivattribut_NP - i denna skymningens timma

typegenitiv
categoryPP
definitionCxn innebär att [det omtalade]Theme bestäms med ett [genitivattribut]NP som vanligen skulle ha uttryckts som en PP.
structure[i denna1 NPdef,gen NP]
internal construction elements
 • P: cat=P
 • Det: cat=Det lu=denna2
 • NP: cat=NP,,def,gen
 • Theme: cat=NP,,indef role=Theme
examples

presenteringskonstruktion - det står en bil på gatan, det låg en plånbok på bordet, det finns mat hemma

typerumsuttryck
categoryS
FrameNetBeing_located
definition[Något]Theme [befinner sig på ett visst sätt]State [på en viss plats]Location.
structure[detexpl V NPindef PP|AdvP]
keywords"det" State
common wordsstå2 hänga1 ligga1 sitta1 sitta2 finnas1
internal construction elements
 • "det": other="det" cat=Pn,,expl
 • State: cat=V role=State
 • Theme: cat=NP,,indef role=Theme
 • Location: cat=PP|AdvP role=Location
examples
statusDevelopment

progpart_add - Hon gick sjungande

typeaspekt
categoryVP
FrameNetActivity_in_progress
definitionEn aktion som uttrycks med [verb]Event samt konjunktionellt [presensparticip]Activity ger progressiv aspekt.
structureNP [VP Pcpres ]
keywordsActivity
internal construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
 • Activity: cat=Pc,,pres role=Activity
external construction elements
 • Agent: cat=NP
 • Circumstance: cat=PP
examples
commentVerbet representerar vanligtvis rörelse, position eller kommunikation. Participet representerar vanligtvis rörelse eller kommunikation. Relationen mellan verb och particip är inte adverbiell utan konjunktionellt additiv.
referenceBlensenius, Kristian (2009): Springa flåsande och andra progressiva participkonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 19: 172-201. (Artikeln bygger på magisteruppsats vid Inst f svenska språket, GU http://hdl.handle.net/2077/18994 )
statusFinished

progpart_sätt - Han kom gående

typeaspekt
categoryVP
FrameNetActivity_in_progress
definition[Sättet]Manner på vilket [ett händelseförlopp]Event utförs specificeras av [ett presensparticip]Manner och uttrycker därmed progressiv aspekt.
structure[VP Pcpres ]
keywordskomma1 bli1 förbli1
common wordskomma1, springande1 bli1, sittande1 förbli1, stående2
internal construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
 • Manner: cat=Pc,,pres role=Manner
external construction elements
 • Agent: cat=NP
 • Circumstance: cat=PP role=Circumstance
examples
referenceBlensenius, Kristian (2009): Springa flåsande och andra progressiva participkonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 19: 172-201. (Artikeln bygger på magisteruppsats vid Inst f svenska språket, GU http://hdl.handle.net/2077/18994 )
statusFinished

Property

typeRole
FrameNetValue@Attributes
definition[Egenskap]Property hos en [entitet]Entity eller grupp av entiteter.

proportion_i_om - två gånger om dagen, 120 kr i timmen

typeformel
categoryNP
FrameNetRelational_quantity
definitionFrekvensen av ett [skeende]Event uttrycks genom [en storhets antal]Quantitative i förhållande till en [tidsmarkerande definit enhet.]Context Konstruktionen har iterativ innebörd.
structure[NPindef [i2 | om1 ] Ndef ]
keywordsi2 om1
common wordsi2, månad1 kilometer1, i2, timme1 gång1, i2, vecka1 gång1, om1, dag1 om1, år1 om1, dygn1
internal construction elements
 • Quantitative: cat=NP,,indef role=Quantitative
 • i..2: cat=P lu=i2
 • om..1: cat=P lu=om1
 • Context: cat=N,,sg,def role=Context
external construction elements
 • BaseOfPredication: cat=XP role=BaseOfPredication
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusFinished

proportion_per - 10 kr per kilo

typeformel
categoryNP
FrameNetSpeed_description
definitionProportionen av ett [skeende]Event uttrycks genom en [enhets antal]Quantitative i förhållande till annan [indefinit enhet.]Context Cx har iterativ innebörd.
structure[NPindef per1 Nsg,indef ]
keywordsper1
common wordstimme1, dag1 meter1, sekund1 krona1, person1 liter1, mil1
internal construction elements
 • Quantitative: cat=NP,,indef role=Quantitative
 • per..1: cat=P lu=per1
 • Context: cat=N,,sg,indef role=Context
external construction elements
 • BaseOfPredication: cat=NP role=BaseOfPredication
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusFinished

pseudosamordning - De står och tittar

typeaspekt
categoryVP
FrameNetActivity_in_progress
definitionDe samordnade verbfraserna påminner om hjälpverb + huvudverb. [Det första verbet]Modifierare är obetonat och har vanligen en betydelse som uttrycker befintlighet eller förflyttning. Pseudosamordning används ofta för att modifiera [verbhandlingen]Huvudverb med avseende på aspektuella förhållanden och verbhandlingen får momentan istället för generell betydelse. Till skillnad från vanlig samordning utgör konstruktionen en enda verbhandling.
structure[V och1 VP ]
keywordsoch1
common words1 stå2 sitta1
internal construction elements
 • V: cat=V
 • VP: cat=VP
 • Konj: cat=Konj lu=och1
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

pseudosamordning.vara - är och handlar

typekonstruktion
categoryVP
FrameNetActivity_in_progress
definitionPseudosamordning med [vara]Modifierare innebär att [verbhandlingen]Action ges oavgränsad aktionsart. Det innebär också att [handlingen]Action äger rum någon annanstans än platsen för talsituationen.
structure[vara1 och1 VP]
keywordsModifierare och1
internal construction elements
 • Modifierare: other=Modifierare cat=V lu=vara1
 • och..1: cat=Konj lu=och1
 • Action: cat=VP role=Action
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusFinished

Purpose

typeRole
FrameNetGoal@Purpose
definitionAgentens önskade resultat

på_X_bekostnad - på skattebetalarnas bekostnad

typegenitiv
categoryPP
FrameNetConferring_benefit
definitionKonstruktionen innebär att [den eller det som uttrycks med nominalfrasen]Entity tjänar som underlag (ofta ekonomiskt) för [en handling]Event , på ett sätt som inte är gynnsamt för [densamme]Entity .
structure[på1 NPgen |Pnposs bekostnad1 ]
keywords1 bekostnad1
internal construction elements
 • på..1: cat=P lu=1
 • Entity: cat=NP,,gen| Pn,,poss role=Entity
 • bekostnad..1: cat=N lu=bekostnad1
external construction elements
 • Event: cat=VP role=Event
examples
statusFinished

Quantitative

typeRole
FrameNetValue@Measure_scenario
definitionför måttsuppgifter

reaktiv_dubbel_aux - Kan kan jag väl

typeupprepning
categoryS
FrameNetConcessive
definitionEtt [finit hjälpverb]V från ett tidigare yttrande återanvänds och upprepas två gånger i följd för att modifiera den ursprungliga modaliteten och/eller relevansen. Den efterföljande satsen bidrar till att kontrastera den betydelsemässiga relevansen hos det ursprungliga finitet.
structure[V= V= ] ... men1 S
keywordsmen1
common wordskunna2 3 måste1 vilja1
internal construction elements
 • V.1: cat=V
 • V.2: cat=V
external construction elements
 • men..1:
 • S: cat=S
examples
commentKonstruktionen är utpräglat interaktiv. Den fungerar även med pseudo-hjälpverb, tex våga, hinna, orka (och andra semantiskt svaga verb, tex komma, gå).
referenceLinell, Per och Norén, Kerstin (2009): "Vågar vågar ni väl men.." - en reaktiv konstruktion i svenskan. Språk och stil NF 19: 72-104.
statusFinished

reaktiv_x_och_x - bra och bra

typesamordning
categoryXP
definition[Ett element]Item från ett tidigare yttrande återanvänds och upprepas med konjunktion [och]Konj för att modifiera eller relativisera elementets betydelse.
structure[X= och1 X= ]
keywordsoch1
internal construction elements
 • Item: other=Item cat=XP
 • Konj: cat=Konj lu=och1
examples
commentCx fungerar interaktivt.
referenceNorén, Kerstin och Linell, Per (2007): Meaning potentials and interaction between lexis and contexts: an empirical substantiation. Pragmatics 17:387-416.
statusFinished

Recipient

typeRole
FrameNetRecipient@Getting
definitionKommer att disponera något.
statusDevelopment

reciprok_refl - De förlovade sig

typereflexiv
categoryVP
FrameNetReciprocality
definition[Ömsesidig interaktion]Activity mellan [individer.]Agent
structureNPi [V Pnrefl,i ]
keywordsPatient
common wordsgifta_sig1 ena1 trolova1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Patient: cat=Pn,,refl role=Patient
external construction elements
 • Agent: cat=NP,,pl role=Agent
examples
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusFinished

redupl_VP - Han bara sover och sover och sover

typesamordning
categoryVP
definitionUpprepning av verbfras ger oavgränsad aktionsart alternativt uttrycker att aktionen utförs i (alltför) stor omfattning. Reduplikationen är vanligtvis koordinerad, men juxtaposition förekommer.
structure[VP= och1 VP= (och1 VP= )] | [VP=, VP=, (VP= )]
keywordsoch1
internal construction elements
 • Activity: cat=VP role=Activity
 • och..1: cat=Konj lu=och1
external construction elements
 • Agent: cat=NP
examples
referenceLindström, Jan (1999): Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan. Studier i nordisk filologi 77, Helsingfors.
statusDevelopment

refl

typereflexiv
categoryPn
definitionReflexivt [pronomen]pn i komplementposition, koreferent med externt [argument]Entity .
structure[Pn]
keywordssig1 jag1 du1 vi1 ni1
internal construction elements
 • Pn: cat=Pn
external construction elements
 • Entity: cat=NP
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731

reflexiv_resultativ - supa sig full

typeorsakssamband
categoryVP
FrameNetCausation
definition[Någon eller något]NP utför eller undergår [en aktion]Activity som leder (eller antas leda) till att [aktören / temat]Pn.refl , uttryckt med reflexiv, uppnår [ett tillstånd]Result .
structure[V Pnrefl AP]
keywordsPn.refl
common wordsäta1, mätt1 supa1, full2 skrika1, hes1 springa1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Pn.refl: cat=Pn,,refl role=Actor | Undergoer
 • Result: cat=AP role=Result
external construction elements
 • NP: cat=NP role=Actor | Undergoer
examples
commentDet finns också en variant där resultatet uttrycks med en prepositionsfras, t.ex. "träna sig i form".
referenceJansson, Håkan (2006): Har du ölat dig odödlig? En undersökning av resultativkonstruktioner i svenskan. (D-uppsats, även publicerad som MISS 57) http://hdl.handle.net/2077/19000 Lyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusFinished

Requirement

typeRole
FrameNetRequirement@Needing
definitionNågot som behövs för något, d.v.s. en generalisering av Instrument, Material o.d.

Result

typeRole
FrameNetResult@Process
definition[Resultatet]Result av en [aktion]Activity .

RO_raka.genre_sport - Hon vann i tre raka.

typeunderförstådda led
categoryNP
FrameNetOrdinal_numbers
definitionI sportsammanhang kan utelämning av nominalfras ske då referenten är underförstådd i kontexten. Utelämning är särskilt vanligt då nominalet föregås av det bestämda [attributet "raka"]Circumstance.
structure[RO (rak1def ) Ø]
internal construction elements
 • Quantitative: cat=R,,O role=Quantitative
 • Circumstance: cat=Adj,,def lu=rak1 role=Circumstance
examples
statusDevelopment

Rörelse - börje går fram till bilen

typerörelsekonstruktion
categoryVP
FrameNetCause_motion
definition(någon orsakar att) ngn/ngt rör sig, på ett visst sätt/en viss sträcka, i en riktning, till eller mot en slutpunkt, från en utgångspunkt, eller i förhållning till en punkt.
structure[V (adv) (NP) (advl)]
common words1 springa1 putta1 knuffa1
internal construction elements
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Direction: other=FE: Direction cat=Adv role=Direction
 • Goal: other=FE: Goal cat=PP role=Goal
 • Source: other=FE: Source cat=PP role=Source
 • Path: other=FE: Path cat=PP role=Path
 • Theme: other=FE: Theme cat=NP role=Theme
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusDevelopment

S_som_om_Ssub - Lägenheten ser ut som om någon bombat den .

typekonstruktion
categoryS
FrameNetSimilarity
definition[Ett händelseförlopp eller situation]SoA.1 liknas vid [ett annat]SoA.2 .
structure[S som2 om2 Ssub ]
keywordssom2 om2
internal construction elements
 • Situation.1: cat=S role=Situation
 • som..2: cat=Subjn lu=som2
 • om..2: cat=Subjn lu=om2
 • Situation.2: cat=S role=Situation
examples
statusDevelopment

samma_X_som_Y - samma nyans som brandbilen

typejämförelse
categoryXP
FrameNetSimilarity
definitionKonstruktionen innebär att en [beskaffenhet hos något/någon]Entity jämförs med [något uttryckt i en komparativ subjunktionsfras.]Entity Cx anger att [likvärdighet råder mellan de båda komparanderna i fråga om identitet och beskaffenhet.]Marker Elementet i förgrundskomparanden kan innehålla konjunktionsfras. Cx fungerar adverbiellt gentemot [huvudsatsens predikat.]Theme
structure[samma1 NP som2 XP]
keywordsMarker som2
internal construction elements
 • Marker: other=Marker lu=samma1
 • som..2: cat=Subjn lu=som2
 • Entity: cat=NP role=Entity
external construction elements
 • Theme: cat=VP
examples
statusDevelopment

samordning - Två grisar, en häst, tolv höns och en katt.

typesamordning
categoryXP
definitionTvå eller flera [satsled]XP av liknande typ och funktion samordnas, typiskt med [konjunktion]Konj . Vid uppräkning, när fler än två led samordnas, ersätts konjunktionen ofta av kommatecken, utom före det sista ledet i samordningen.
structure[XP1 [(Konj) XP1 ]]
keywordsoch1 eller1 samt1
internal construction elements
 • XP.add: cat=XP
 • Konj: cat=Konj
 • XP.bas: cat=XP
examples
commentKonstruktionen uttrycks sällan helt utan konjunktion.
statusDevelopment

samordning_grundtal.distributiv - två och två

typesamordning
categoryNP
FrameNetSeparating
definitionKonstruktionen fungerar syntaktiskt som predikativ och anger hur en gruppering av [något]Theme i fler än två grupper ska utformas.
structure[RG,= och1 RG,= ]
keywordsoch1
common wordstvå1
internal construction elements
 • Grundtal.1: cat=R,,G
 • och..1: cat=Konj lu=och1
 • Grundtal.2: cat=R,,G
external construction elements
 • Theme: cat=NP role=Theme
examples
statusFinished

se_x - se nedan

typegenreberoende
categoryVP
FrameNetDirectional_locative_relation
definitionUppmaning [att ta del av]V.imp information på angivet [ställe]Goal eller i angiven [riktning]Path i samma text.
structure[Vimp (vidare1) AdvP|NP|PP]
keywordsvidare1
common wordsse1 läsa1 jämföra1 nedan1 ovan1
internal construction elements
 • V: cat=V,,imp
 • Goal: cat=NP | PP role=Goal
 • Path: cat=AdvP role=Path
 • vidare..1: cat=Adv lu=vidare1
external construction elements
 • :
examples
 • Svenska översättningar finns bl.a. av Erik Brate ( 1913 ) , Åke Ohlmarks ( 1948 resp. 1954 ) och Björn Collinder ( 1957 ) , [ [se]V [nedan]Path ]se_x.
 • Gamla bekantingar som Nyhetsbloggen ( Dan Lolax ) och Tatu Lertolas fotoblogg om gruvstaden Pargas hänger med , liksom ingången till e-tidningen (om nya , smidigare sätt att läsa den – [ [se]V [ovan]Path ]se_x )
 • En del prefekter vill inte säga något detaljerat om ekonomin medan utredningarna om ÅA:s framtid pågår ( [ [se]V [faktaruta]Goal ]se_x ) .
 • För svenskar och andra invandrare i Sverige har man först och främst varit jugoslav ( [ [jfr]V [uttrycket "jugoslaviska språk"]Goal. ]se_x )
 • George Bush vill plötsligt medverka till att sänka de globala utsläppen av koldioxid ( [ [läs]V [vidare]cee [på DN]Goal ]se_x ).
 • Namnbytet ska presenteras i Almedalen på söndagen ( [ [se]V [vidare]cee [DN och SvD]Goal ]se_x ).
commentjfr se vidare PP
statusDevelopment

semi-x - semisnygg

typesammansättning
categoryN|Adj|V
FrameNetDegree
definitionKonstruktionen består av ett prefix med betydelsen 'halv-', som kan kombineras med N, Adj eller V. Ofta används konstruktionen för att uttrycka att ngt är tveksamt eller inte på riktigt.
structure[semi+N|Adj|V]
internal construction elements
 • semi: other=förled, prefix lu=semi0
 • x: other=efterled cat=N | Adj | V
examples
 • Mario och Luigi är också bra , men jag pallar inte deras [semi-italienska]semi-x fraser de häver ur sig stup i ett .
 • I väster finns ett stort antal s k [semibantufolk]semi-x , av vilka bamiéléke är störst .
 • Operation [semifet]semi-x till [semisnygg]semi-x , vecka 1
 • eller alternativ tre som vore att [semi-ljuga]semi-x lite i artikeln för att knyta an till teman som jag kan expandera i.
statusDevelopment

SI_refl - beklaga sig

typereflexiv
categoryVP
definitionCx fungerar intransitivt och reflexiven är koreferent med subjektet.
structureNPi [V Pnrefl,i ]
keywordsPn.refl
common wordsförkovra1 skynda1
internal construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
 • Activity: cat=V role=Activity
 • Pn.refl: cat=Pn,,refl
examples
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusDevelopment

Situation

typeRole
FrameNetProcess | State
definitionEn situation med deltagare, alltså steget över Process och State.

själva_NP:n - själva taket

typeinlärningsfokus
categoryNP
FrameNetProper_reference
definitionSjälva NP:n innebär att det är NP:n som sådan som fokuseras (till skillnad från kringomständigheter).
structure[själva NPdef ]
keywords"själva"
common words"verket"
internal construction elements
 • "själva": other="själva" cat=Pn,,def lu=själv3
 • Theme: cat=NP,,def role=Theme
examples
 • Båtens interiör totalförstördes men [ [själva]"själva" [båten]Theme ]själva_NP:n hölls flytande .
 • – Den här veckan håller jag väl mig mest på [ [själva]"själva" [gården]Theme ]själva_NP:nmen nästa vecka ska jag försöka åka runt och titta på det som hör till gården, säger han .
 • Varför utnyttjar man då inte effektivare den enorma resurs som vår sjöbefälskår i [ [själva]"själva" [verket]Theme ]själva_NP:n utgör ?
statusFinished

skapa_en_adjektivare_NP - Skapa en bättre värld

typeinlärningsfokus
categoryVP
FrameNetCause_to_make_progress
definition
structure[skapa1 Detindef Adjkomp NP]
keywordsskapa1
common wordsbättre samhälle miljö värd
internal construction elements
 • skapa..1: cat=V lu=skapa1
 • Det: cat=Det,,indef
 • Property: cat=Adj,,komp
 • Patient: cat=NP role=Patient
examples
referenceL2-material, 11. Jusqua i IEs inträdesprov
statusDevelopment

småsats_refl - Han tror sig veta

typereflexiv
categoryS
definitionReflexiven utgör objekt i den överordnade satsen men också subjekt i underordnad sats. Cx uppträder vanligtvis med kognitionsverb.
structure[NPi V Pnrefl,i ] InfP
keywordsPn.refl
common wordsanse1 tro1 veta1
internal construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
 • Experiencer: cat=NP role=Experiencer
 • Activity: cat=VP role=Activity
 • Pn.refl: cat=Pn,,refl
external construction elements
 • Theme: cat=VP,,inf role=Theme
examples
referenceLyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 17: 86–134. http://hdl.handle.net/2077/21731
statusDevelopment

snacka_NP - Vi ses och pratar skolminnen.

typekonstruktion
categoryVP
FrameNetTopic
definitionKonstruktionen innebär att [någon]Agent [pratar om]Sägeverb [ett ämne]Theme .
structure[snacka1 | prata1 | tala1 NPindef]
keywordsSägeverb
internal construction elements
 • Sägeverb: other=Sägeverb cat=V lu=snacka1 | prata1 | tala1
 • Theme: cat=NP,,indef role=Theme
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
statusFinished

snacka_NP.emfas - Vi snackar riktigt tunga favoriter.

typekonstruktion
categoryVP
FrameNetChatting
definitionKonstruktionen innebär att [någon]Agent [pratar om]Sägeverb [ett ämne]Theme . Konstruktionen är emfatisk i någon mån vilket (ofta) markeras av [adjektivfras]Förstärkning.
structure[snacka1 |prata1 (AP) NPindef]
keywordsSägeverb
internal construction elements
 • Sägeverb: other=Sägeverb cat=V lu=snacka1 | prata1
 • Förstärkning: cat=AP
 • Theme: cat=NP,,indef role=Theme
external construction elements
 • Agent: cat=NP role=Agent
examples
commentKonstruktionen är vagt avgränsad mot ordinär konstruktion med prata/snacka/tala NP, jfr snacka_NP.
statusDevelopment

snarare/hellre_än_samordn - hellre springa än cykla

typejämförelse
categoryXP
FrameNetPreference
definitionCx är komparativ, där ett element föredras på ett annat elements bekostnad. Det negligerade elementet följer omedelbart efter den komparativa konjunktionen hellre än. Den föredragna konjunkten är vanligtvis placerad före konjunktionen. Konjunktionen kan vara diskontinuerlig och placeras då före och efter det föredragna elementet.
structure[snarare1 |hellre1 XP1 (än1 XP2) ]
keywordshellre1 än1 snarare1
internal construction elements
 • hellre..1: cat=Konj lu=hellre1
 • än..1: cat=Konj lu=än1
 • Preferred: other=Preferred cat=XP role=Event | Entity
 • Dispreferred: other=Dispreferred cat=XP role=Event | Entity
external construction elements
 • Experiencer: cat=NP role=Experiencer
 • Theme: cat=XP role=Theme
examples
commentPå grund av svenskans möjligheter till ledföljdsvariation är ordningsföljden mellan leden inte fixerad; hellre1 kommer dock alltid före än1.
statusDevelopment

som_AP_AdvP - jag fick som ont

typeliknelse
categoryAP|AdvP
FrameNetSimilarity
definitionI konstruktionen fungerar ["som"]som..2 ungefär som "liksom" eller "typ".
structure[som2 AP|AdvP]
keywordssom2
internal construction elements
 • som..2: cat=Subjn lu=som2
 • Property: cat=AP|AdvP role=Property
examples

som_den_värsta_NP - som den värsta häxa

typeliknelse
categoryNP
FrameNetSimilarity
definitionKonstruktionen betecknar att en [verbhandling]Theme [ liknas vid den typiska hos en [NP i obest. form]Property. ]som_den_värsta_NP
structureVP [som2 den1 värsta NPindef ]
keywordssom2
internal construction elements
 • som..2: cat=Subjn lu=som2
 • den..1: cat=Det lu=den1
 • Property: cat=NP role=Property
 • "värsta": other="värsta" cat=Adv
external construction elements
 • Actant: cat=NP role=Actant
 • Theme: cat=VP role=Theme
examples
statusDevelopment

som_den_X_jag_är - Som den medmänniska jag är frågar jag givetvis om personen i bilen vill ha hjälp.

typebisats
categoryS
FrameNetLabeling
definitionKonstruktionen utgör en [kausal bisats]som_den_X_jag_är i förhållande till [huvudsatsen]Huvudsats .
structure[som1 den1 Nindef Pn|Nprop vara1 ]
keywordssom1 den1
common wordsjag1
internal construction elements
 • som..1: cat=Subjn lu=som1
 • den..1: cat=Det lu=den1
 • Epitet: other=Epitet cat=NP,,indef
 • BaseOfPredication: cat=N,,prop | Pn role=BaseOfPredication
 • State: cat=V lu=vara1 role=State
external construction elements
 • Huvudsats: other=Huvudsats cat=S
examples
statusFinished

som_en_gnu - jobba som en gnu, hungrig som en gnu

typeöverförd
categorySubjnP
FrameNetDegree
definition[Göra något]VP [mycket intensivt/under stor ansträngning]som_en_gnu alt. någon/något har [mycket]som_en_gnu [av en viss egenskap]AdjP. Förstärkande av [verb]VP eller [adjektiv]AdjP genom jämförelse [med gnu]Corresponding
structureVP|AdjP [som1 en2 gnu1]
keywordsCorresponding som1
common wordsjobba1 arbeta1 trött1
internal construction elements
 • som..1: cat=Subjn lu=som1
 • en..2: cat=Det lu=en2
 • Corresponding: cat=NP lu=gnu1 role=Corresponding
external construction elements
 • VP: cat=VP
 • AP: cat=AP
examples
statusDevelopment

som_helst.neg - inga som helst problem

typepolaritet
categoryNP
FrameNetNegation
definitionFrasen "som helst" fungerar fokuserande och ger särskilt eftertryck åt negationen.
structure[Pn som3 helst NPindef ]|[inte1 Pn som3 helst NPindef ]
keywordsingen1 som3
internal construction elements
 • inte..1: other=Negation cat=Neg lu=inte1
 • Negation.Pn: other=Negation.Pn cat=Pn
 • Pn: cat=Pn
 • som..3: cat=Adv lu=som3
 • "helst": other="helst" cat=Adv
 • Entity: cat=NP,,indef role=Entity
external construction elements
 • VP: cat=VP
examples